سراتوYDسفید اتوماتیک مدل 2013

5400000000

توضیحات

9809982161100460

140068460000523829
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/10/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده مال منقول

در خصوص پرونده اجرایی کلاسه 9900735/ج ودادنامه واجرائیه صادره از شعبه46دادگاه حقوقی تهران له آقای حنیف حسین ستاریان علیه 1-محمدعلی همت 2-علیرضا طالبی که تضامنی به پرداخت مبلغ 5/740/700/236ریال بابت محکوم به ومبلغ 287/035/011ریال بابت نیم عشردولتی محکوم شده اند.لذا جهت استیفاء محکوم به یکدستگاه خودرو سراتو از محکوم علیه ردیف اول توقیف وجهت فروش توسط احداز کارشناسان رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده است.خودرو درپارکینگ بابایی روبروی دانشگاه امام حسین(ع)شرق تهران می باشد.مشخصات اتومبیل:اتومبیل از نوع سواری سراتوYDسفید رنگ به شماره 915ه28ایران88 وشاسی 5802525KNAFX411BDوموتورG4GCH608994 مدل2013 باگیربکس اتوماتیک وسقف فلزی می باشد.بازدید اتومبیل: اتومبیل ازقسمتهای گلگیرجلوچپ بازسازی شده است-سرگلگیرجلوراست بازسازی شده است سپرجلو بازسازی شده است ونیاز به رنگ آمیزی داردگلگیر عقب آثار ورودخسارت دارد که بصورت ناقص بازسازی شده است درب عقب چپ آثارفرورفتگی طولی بطول40سانت داردکه باید بازسازی گرددلاستیکها مربوط به سال 2016 می باشدکه باتوجه به قدمت آنها درآستانه شرایط تعویض قرارگرفته اند خودرو بصورت خاموش بازدید گردید با توجه به شرایط اتومبیل ودرنظرگرفتن مدل خودرو به ارزش5/400/000/000ریال ارزیابی می گردد.با توجه به مبلغ کل محکوم به ونیم عشردولتی وعدم  تراضی طرفین مقرر گردیدمورخ 1400/11/19 ساعت 8:30 از طریق مزایده توسط اجرای احکام صدر در محل اتاق مزایده واقع در مجتمع قضایی شهید صدرطبقه اول بفروش می رسدنحوه برگزاری مزایده: “1-مال موصوف ازقیمت پایه کارشناسی شروع و هر کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید ، بعنوان برنده مزایده انتخاب خواهد شد مزایده در اتاق  مزایده  مجتمع قضایی شهید صدر  واقع در خ شیخ بهایی شمالی دوازده  متری اول واحد مزایده برگزار خواهد شد.2-‌ ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی‌المجلس نقدا یا طی یک فقره چک بین بانکی معتبر (بانک ملی ایران) از برنده مزایده اخذ و الباقی آن ظرف مدت حداکثر یک ماه دریافت خواهد شد.3- در صورت انصراف برنده از مزایده،یا عدم واریز الباقی،10 درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می‌گردد.4-کلیه هزینه‌های مربوط به خرید طبق تعرفه بر عهده خریدار یا برنده مزایده می‌باشد.

مدیرشعبه سوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی صدر تهران- ابراهیمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/19 ساعت 8:30