سالن با سرويس بمساحت 230.95 متر

167000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809982160300778
شماره آگهی:
140168460000604639
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بموجب پرونده اجرایی کلاسه 0100076/ج و اجرائیه شماره 140068420001370860صادره از شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران محکوم لهم لیلا و عالیا هر دو ستوده و منیر اعظم سرهنگی شراز دل بطرفیت محکوم علیه مهران ستوده فرزند علی اکبرکه طی آن محکوم علیه محکوم به پرداخت 27/856/587/388 ریال در حق محکوم له و 1/392/829/369 ریال نیم عشر دولتی به صندوق دولت گردیده است در این خصوص از اموال مشارالیه 5/ 17 سهم از صد سهم پلاك 6674 فرعي از 3104 اصلي بخش 11به نشانی تهران بلوار از شرق به غرب قبل از ميدان مادر ضلع شمالي خيابان پلاك 47 و پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردید:

موضوع كارشناسي ارزيابي 17.5 سهم مشاع از 40 سهم از 96 سهم ششدانگ عرصه و اعيان پلاك ثبتي 6674 فرعي از 3104 اصلي بخش ثبتي يازده تهران ؛ به استحضار ميرساند اينجانب به عنوان كارشناس رسمي دادگستري منتخب آن مقام محترم قضايي پس از حضور در دفتر اجراي احكام و مطالعه پرونده مزبور و اطلاع از موضوع كارشناسي و پس از هماهنگي با احدي از خواهان‌ها و هم‌چنين خوانده پرونده و با حضور احدي از خواهان‌ها از ملك تعرفه شده به نشاني تهران بلوار ميرداماد از شرق به غرب قبل از ميدان مادر ضلع شمالي خيابان پلاك 47 (كد نوسازي 37957041 ) بازديد و معاينه به عمل آمد. لازم به ذكر است در زمان مراجعه به محل، ملك به صورت مقفول مشاهده گرديد كه با حضور نماينده بانك تجارت (يكي از مالكين مشاعي ملك) درب بازگشايي و بازديد از داخل ملك صورت پذيرفت.

1- مشخصات ثبتي ملك:

1-1- مطابق مندرجات نامه شماره 139985601026016624 مورخ 26-6-1399 اداره ثبت اسناد قلهك تهران خطاب به رياست محترم شعبه 41 دادگاه عمومي حقوقي تهران (مضبوط در پرونده اجرايي): وضعيت ثبتي پلاك 6674 فرعي از 3104 اصلي بخش 11 … مشخصات ملك اسناد مالكيت ششدانگ سالن با سرويس بمساحت 230.95 مترمربع رديف يك ج بانضمام سه باب مغازه رديف هاي 3 و 4 و 5 ج و 8 باب پاركينگ رديف‌هاي 1 و 2 و 3 و 10و 11و 12 و 13و 14 به پلاك ثبتي 3104/6674 بخش يازده تهران ذيل ثبت صفحه 211 دفتر 459 املاك بنام آقاي سيد محسن تهامي خضرائي نسبت به سه دانگ و صفحه 213 دفتر 459 املاك بنام آقاي سيد محسن تهامي خضرائي نسبت به دو دانگ و صفحات 215 و 389 و 391 دفتر 459 و 473 بنام آقاي ابوالحسن افتخاري و ساقي افتخاري هر يك نسبت به يك سهم از 4 سهم يك دانگ و كامران فولادوند نسبت به دو سهم از 4 سهم يك دانگ صادر و تسليم شده است سپس ششدانگ پلاك فوق بموجب سند قطعي شماره 207024 مورخ 3-5-1380 دفترخانه 64 تهران به بانك تجارت منتقل گرديده و مجدداً 2.5 دانگ از انتقال اخيرالذكر سهمي سيد محسن تهامي مشمول ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمي گرديد و پس از ابطال به آقاي سيد محسن تهامي عودت گرديد سپس 2.5 دانگ مذكور برابر سند انتقال اجرايي 19993 مورخ 19-11-89 دفترخانه 539 تهران به مهران و عاليا و ليلا جملگي ستوده و خانم منيراعظم سرهنگي شيرازدل (به ترتيب 17.5 سهم و 8.75 سهم و 5 سهم از 40 سهم 96 سهم ششدانگ) انتقال گرديد كه منجر به صدور اسناد كاداستري گرديده است سپس …

1-2- مطابق مندرجات تصوير سند مالكيت تك برگي ابرازي (ذكر از بابت مشخصات ثبتي و حدود ملك): پلاك ثبتي 6674 فرعي از 3104 اصلي مفروز و مجزي شده از 24943 فرعي از اصلي مذكور قطعه يك ج تفكيكي بخش ثبتي يازده تهران – نوع ملك سالن وضعيت خاص طلق – مساحت 230.95 مترمربع – نشاني ملك ميدان مادر ضلع شمال شرقي پلاك 47 – عرصه و اعيان سالن (وضعيت خاص طلق) به مساحت 230.95 مترمربع كه سالن با سرويس كه بانضمام سه باب مغازه رديف‌هاي 3 و 4 و 5 به ترتيب به مساحت‌هاي 38 و 38 و 37.24 مترمربع و هشت باب پاركينگ رديف‌هاي 1 و 2 و 3 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 هر يك به مساحت 10.8 مترمربع – حدود سالن شمالاً به طول 16.1 متر در و ديوار به حياط خلوت كه عرصه آن مشاع و حق استفاده با اين واحد و واحدهاي ديگر قطعات جهت تعمير دستگاه تهويه حق مراجعه به آن را دارند شرقاً به طول 10 متر به قطعه 104 تفكيكي سابق جنوباً اول 2.75 متر دوم كه غربي است نيم متر سوم دو متر چهارم كه جنوبشرقي است 3 متر پنجم كه شرقي است 1.85 متر در و ديوار به راه پله مشاعي ششم به طول 1.55 متر هفتم 2.7 متر هشتم به طول 2.45 متر نهم 1.95 متر دهم 2.85 متر يازدهم 1.9 متر ديوار مشترك با مغازه‌هاي شماره يك الي هشت غرباً به طول 14.75 متر ديوار به ديوار 4563 فرعي سقف با كف روي آن اشتراكي است كف با سقف زير آن اشتراكي است …

2- صورتمجلس تفكيكي:

مطابق تصوير ابرازي از صورتمجلس تفكيكي ساختمان: ج واحدهاي تجاري : 1- سالن با سرويس بمساحت 230.95 مترمربع

3- مشخصات فني ملك:

ملك تعرفه شده در طبقه همكف ساختمان احداثي كه بنايي نسبتاً قديمي است واقع گرديده است. بناي احداثي شامل دو طبقه زيرزميني، همكف، و چهار طبقه فوقاني است. طبقات زيرزميني به محل پاركينگ اختصاص دارد. كف ملك مورد ارزيابي نسبت به سطح پياده‌رو پنج پله بالاتر است و در زمان بازديد مشاهده شد سالن و مغازه‌هاي منضم به آن در سند مالكيت مجموعاً به صورت يك واحد تجاري يكپارچه درآمده است كه حسب الاظهار سابقاً به عنوان شعبه بانك مورد بهره‌برداري قرار داشته است. جداره سمت گذر به صورت سه دهانه، كه دهانه شرقي ورودي به ملك و داراي حفاظ آهني و درب آهني است و دو دهانه ديگر پروفيل فلزي و شيشه است. كفپوش آن از سنگ و ديوار در بخش پايين پوشش سنگ و در بخش فوقاني اندود گچ و رنگ است. در داخل ملك تعدادي ستون در بخش مياني سالن مشاهده ميشود. داراي اطاقي به عنوان آشپزخانه با كفپوش از سراميك و ديوار پوشش كاشي و كابينت فلزي، اطاقي جهت محل گاوصندوق؛ يك اطاق به عنوان بايگاني در سمت شمالشرقي، دو چشمه سرويس بهداشتي، و فضايي در سمت شمالغربي ملك ميباشد. ارتفاع كف تا سقف حدود 3.05 متر ميباشد. حسب مندرجات تصوير سند مالكيت تك برگي، حد شمال ملك در و ديوار به حياط خلوت درج شده است و اين در حالي است كه در زمان بازديد حسب مشاهده حياط خلوت به ملك مورد ارزيابي ملحق و مسقف شده است كه در اين خصوص توافق‌نامه و يا رضايت‌نامه ساير مالكين مشاعي و پايانكار جديد و صورتمجلس اصلاحي ارائه نگرديد. داراي انشعاب برق مستقل، انشعاب آب و انشعاب گاز مشترك ميباشد.

4- حدود و شمول كارشناسي:

گزارش كارشناسي تقديمي با فرض صحت و اصالت مدارك ابرازي، فارغ از هر گونه قيود احتمالي از جمله ترهين و معارض، فارغ از هر گونه بدهي و ديون احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي، فارغ از هر گونه موانع احتمالي ثبتي و قانوني در انتقال قطعي عين و منافع ملك مورد ارزيابي، فارغ از احراز مالكيت و انتساب آن به اشخاص حقيقي و حقوقي، با فرض عدم واگذاري سرقفلي و منافع به غير تنظيم شده است. چنانچه متعاقباً اسناد و مدارك جديدي ارائه گردد كه در امر ارزيابي موثر باشد مسئوليتي متوجه اين كارشناسي نبوده و حسب الامر مقام محترم قضايي گزارش كارشناسي قابل بازنگري مي‌باشد.

5- نظر كارشناسي:

با توجه به توضيحات ارائه شده و در نظر گرفتن عوامل و شرايط موثر بر موضوع؛ ارزش 17.5 سهم مشاع از 40 سهم از 96 سهم ششدانگ عرصه و اعيان (شامل ملكيت و سرقفلي) پلاك ثبتي 6674 فرعي از 3104 اصلي بخش ثبتي يازده تهران فارغ از هر گونه بدهي و ديون احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي و فارغ از هر گونه موانع احتمالي ثبتي و قانوني در انتقال قطعي عين و منافع ملك مورد ارزيابي؛ برابر 167/000/000/000 ريال (يكصد و شصت و هفت ميليارد ريال) معادل شانزده ميليارد و هفتصد ميليون تومان برآورد و اعلام مي‌گردد.

جهت وصول مطالبات مقرر گردید در تاریخ 1401/11/23 راس ساعت 9 صبح مراسم مزایده جهت فروش اموال مذکور با قیمت پایه کارشناسی در اتاق مزایده واقع در طبقه اول مجتمع قضایی شهید صدر انجام گردد . اشخاص حقیقی و حقوقی که ممنوع المعامله نباشند می توانند جهت خرید ؛ متقاضی شرکت در مزایده گردیده و با در دست داشتن چک تضمینی و یا وجه نقد و پر کردن فرم پیشنهادی مبلغ خود را اعلام نمایند ؛ شخص متقاضی در صورت برنده شدن (شخصی که بالاترین پیشنهاد قیمت را اعلام نموده ) موظف است ده/10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را نقدا و فی المجلس به حساب سپرده 2171299040008 بانک ملی شعبه شهید فهمیده تهران واریز و قبض آن را تحویل اجرای احکام نماید و نود /90 درصد باقیمانده را نیز ظرف حداکثر یکماه به حساب مذکور واریز و قبض آن را تحویل نماید ؛ در غیر اینصورت برابر قانون اجرای احکام مدنی برخورد خواهد شد . شایان ذکر است پنج روز قبل از برگزاری مراسم مزایده امکان بازدید برای متقاضیان امکانپذیر می باشد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/23