ساختمان3طبقه با پیلوت تجاری و مسکونی همكف داراي سه باب مغازه واقع در

10500000000

توضیحات

شماره پرونده:
140050920000482443
شماره آگهی:
140050460000135717
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان پاوه
تاریخ صدور:
1400/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیر منقول

درخصوص پرونده اجرایی شماره 140050920000482443شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پاوه دستور فروش ملک مشاعی خانم ها 1-فرنگیس میری 2- زهرا میری 3- مریم میری به شماره پلاک ثبتی 32 فرعی از 19اصلی شمشیر صادر گردیده است واحد اجرای احکام حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پاوه در نظر دارد مال غیر منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 137قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند :

الف – ملك موصوف به شماره پلاک ثبتی 32 فرعی از 19اصلی شمشیر، واقع در روستاي شمشير ، خيابان اصلي می باشد

1) پلاک فوق دارای دو فقره سند تك برگ با مشخصات ذيل می باشد

958 سهم مشاع از 1944 سهم عرصه و اعيان يك باب خانه مشتمل بر دكاكين با كاربري مسكوني بمساحت 276 مترمربع با با شماره 922160 -98- ج به مالكيت خانم زهرا ميري

958 سهم مشاع از 1944 سهم عرصه و اعيان يك باب خانه مشتمل بر دكاكين با كاربري مسكوني بمساحت 276 مترمربع با شماره 922161 -98- ج به مالكيت خانم فرنگيس ميري

2) ساختمان شامل دو طبقه و حياط متصل به آن مي باشد.

3) طبقه همكف خيابان داراي سه باب دكان بمساحت تقريبي 70 مترمربع مي باشد

4) طبقه منفي يك بصورت منزل مسكوني بمساحت 170 مترمربع مي باشد.

5) سازه ساختمان بصورت بنايي با ديوار باربر سنگي مي باشد.

6) سقف بصورت تير چوبي مي باشد.

با عنايت ميزان مساحت عرصه و اعيان ،كيفيت ملك و ديگر عوامل موثر، ارزش كل عرصه و اعيان ششدانگ ملك مبلغ 10500000000 ريال ( يك ميليارد و پنجاه ميليون تومان) تعيين و اعلام مي گردد

ب – ضمناً مورد مزایده توسط کارشناسان رسمی دادگستری به تاریخ 1400/06/17 ارزیابی شده است ومزایده برای روز یکشنبه مورخ 1400/11/17 ساعت 10صبح تعیین گردیده است، طالبین وخریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجراواقع در پاوه دادگستری اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی طبقه 3 مراجعه تاترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد وبرنده مزایده مکلف است 10%بهای پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری تودیع ورسید دریافت وباقیمانده آن را حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند،درصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.

مدیردفتر اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پاوه – احمدیان