ساختمان2 طبقه به صورت نيمه اسكلت واقع در مهرآباد جنوبي – خيابان عبدالهي – روبروي بيمارستان شريعت رضوي – كوچه كارخانه – پلاك 25،می باشد –

5500000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980214000969
شماره آگهی:
140068460000530614
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران
تاریخ صدور:
1400/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

اگهی مزایده دستور فروش

بموجب پرونده کلاسه 1721/1/191 ج و دادنامه صادره از شعبه191 دادگاه عمومی تهران خواهان حسینعلی حنیفه لو و خوانده حمید رضا عزیز زاده چوگانلو فرزند جعفر دایر بر فروش شش دانگ ملک به پلاک ثبتی 5856 فرعی از 1 اصلی مفروز و مجزا شده از 1126 فرعی از اصلی مذکور بخش 12 تهران و تقسیم ثمن حاصله به شرح دادنامه شماره 457 مورخه 1400/04/16 صادره از شعبه فوق الذکر پلاک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت 09 الی 10 مورخ 1400/11/10 در محل اجرای احکام مدنی متمرکز ط سوم مجتمع قضایی شهید مطهری ره از طریق مزایده از قیمت 5/500/000/000 ریال نظریه کارشناس شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار الباقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است

مورد مزایده واقع در تهران – مهرآباد جنوبي – خيابان عبدالهي – روبروي بيمارستان شريعت رضوي – كوچه كارخانه – پلاك 25،می باشد – مشخصات ثبتي ملك :

– برابر تصوير سند تك برگ به شماره چاپي 451618 الف/99، ملك مورد نظر يك قطعه زمين با بناي احداثي در آن به مساحت 42 مترمربع به شماره پلاك ثبتي 5856 فرعي از يك اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك 1126 فرعي از اصلي مرقوم واقع در بخش 12 حوزه ثبت ملك يافت آباد استان تهران است.

مشخصات فني ملك :

– ملك مورد نظر به صورت يك باب خانه داراي يك ساختمان دوطبقه به صورت نيمه اسكلت، سقف طاق ضربي، نماي سيماني و با قدمت ساخت بالغ بر 50 سال مي باشد. مساحت عرصه ملك طبق سند برابر 42 مترمربع و طبقات شامل همكف و اول است كه طبقه همكف به صورت يك واحد مسكوني شامل آشپزخانه و پذيرايي و حمام و سرويس بهداشتي است. كف طبقه پوشيده از سيمان و ديوارها اندود گچ و رنگ آميزي شده و كابينتهاي آشپزخانه فلزي، پنجره ها فلزي تك جداره، سيستم گرمايش واحد بخاري گازي و سيستم سرمايش آن كولر آبي است. طبقه اول نيز به صورت يك واحد مسكوني است. همچنين ساختمان داراي انشعابات آب و گاز و برق و فاقد پاركينگ و انباري و آسانسور است. ضمنا ملك موصوف با توجه به وضعيت موجود گذر و ساختمانهاي مجاور داراي اصلاحي مي باشد.

— با عنايت به قراركارشناسي صادره، اسناد و مدارك و توضيحات مذكور در خصوص ششدانگ يكباب خانه مورد نظر، با مشخصات ذكر شده و با عنايت به موقعيت و بافت محلي و وضعيت محل ملك از نظر نوع و كيفيت، قدمت بنا، عرض معبر مجاور، با در نظرگرفتن ساير عوامل موثر، فارغ از موارد ثبتي و حقوقي مترتب بر املاك و ديون احتمالي آنها به اشخاص حقيقي و حقوقي (مانند شهرداري‌ها، بانكها، موسسات، ارگان و نهادها و …) و نبود منع معاملاتي، بدون احراز مالكيت و انتساب به اشخاص حقيقي و حقوقي و با فرض صحت و اصالت اسناد و مدارك مزبور، ارزش پايه كل ملك موضوع كارشناسي شامل عرصه و اعيان يكباب خانه جهت مزايده و بصورت تخليه، مبلغ 5.500.000.000 ريال، معادل پانصد و پنجاه ميليون تومان برآورد و اعلام مي‌گردد.و در حال حاضر خواهان پرونده در آن سکونت دارد/

دادورز اجرای احکام شعبه 191 دادگاه حقوقی تهران

صدری

اطلاعات بیشتر

مهلت

09 الی 10 مورخ 1400/11/10