ساختمان 7طبقه به مساحت 250/70 متر مربع واقع در بلوار بعثت خیابان امامي

128500000000

توضیحات

شماره پرونده:
9509980210200378
شماره آگهی:
140068460000526215
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهران
تاریخ صدور:
1400/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده

مزایده پلاک ثبتی 6247 فرعی از 4730 اصلی بخش 6 تهران شماره بایگانی : 982147

بنام خدا

بموجب دادنامه اصداری از سوی شعبه 177دادگاه عمومی تهران ، در خصوص دعوی خواهان ها 1. ایرج فرج پور فرزند مختار 2. ریحانه میرزایی فرزند حکمعلی به طرفیت خوانده خانم فریده ریک افزار(فریده دیک افراز ) با وکالت آقای فریدون هدایتی شهیدانی به خواسته صدور دستور فروش ملک مشاع به پلاک ثبتی 6247 فرعی از 4730 اصلی بخش 6 تهران . بر همین اساس پلاک ثبتی 6247 فرعی از 4730 اصلی بخش 6 تهران توقیف و پس از سی مراحل قانونی از طریق کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی گردید: پلاک ثبتی 6247 فرعی از 4730 اصلی بخش 6 تهران موضوع ارزيابي ملك به پلاك ثبتي 6247فرعي از4730 به آدرس تهران بلوار بعثت خيابان امامي پلاك31مراجعه و پس از انجام بررسيهاي لازم اينك گزارش و نظريه كارشناسي به شرح ذيل به استحضار مي رساند. مدارك ابرازي: 1-طبق سند ابرازي به شماره ثبت 839793دفتر 678صفحه 323 يك مميز پنج دهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان خانه مخروبه(وضعيت خاص طلق) پلاك ثبتي 6247فرعي از 4730اصلي قطعه 3 تفكيكي بخش 6 حوزه ثبت جنوب تهران به مساحت دويست و پنجاه متر و هفتاد دسيمتر مربع حدود و مشخصات طبق سند شمالا عبارت است از بطول هشت متر و بيست سانتيمتر ديوار و درب به خيابان 45 متري اصلاي شرقا بدين صورت است بطول سي و چهار متر و سي سانتيمتر ديوار به ديوار به پلاك هاي … جنوبا عبارت است درب و ديوار به طول 9 متر و 95 سانتيمتر به خيابان 20 متري طبق طرح اجرائي غربا بطول بيست و هفت متر ديوار به ديواريست به قطعه دوم افرازي 2-طبق گواهي ساختمان به شماره 162072578 مورخ 18/04/1394 :بر طبق گواهي پايان كار ساختماني پلاك ثبتي 6247فرعي از 4730 بخش 6 ثبتي به آدرس تهران بلوار بعثت خ امامي پلاك 31 كه مساحت زمين طبق سند دويست و پنجاه متر و هفتاد دسيمتر مربع و مساحت زمين پس از اصلاحي 246 متر و 46 دسيمتر مربع مي باشد.جمع كل زيربناي ساختمان شش طبقه احداث شده طبق اين گواهي 989/16 متر مربع است و جمع كل زير بناي مسكوني 732 متر مربع مي باشد و شامل 7 واحد مسكوني در 5 طبقه است.و همچنين در طبقه هم كف 4 واحد انباري جمعا به مساحت 8 متر مربع و 4 واحد پاركينگ مسكوني به مساحت 45 متر مربع و يك واحد پاركينگ مزاحم به مساحت 12/50 متر مربع است. طبق صورتمجلس تفكيكي بر اساس صورتمجلس به شماره 31580 مورخ 94/11/28 پلاك ثبتي 6247 فرعي از 4730 اصلي مشاعات عبارت است از : عرصه مشاعي ،آسانسور ،حياط مشاعي، راه پله مشاعي ،راهرو لابي ،محوطه مشاعي و پشت بام است.ومشخصات آپارتمانها عبارت است از 1-ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني قطعه يك تفكيكي به شماره 18808 فرعي از 4730 اصلي مفروز و مجزي شده از 6247 فرعي از اصلي مذكور به مساحت 63/12 متر مربع واقع در سمت شمال طبقه يك 2-ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني قطعه دو تفكيكي به شماره 18809 فرعي از 4730 اصلي مفروز و مجزي شده از 6247 فرعي از اصلي مذكور به مساحت 76/67 متر مربع واقع در سمت جنوب طبقه يك 3-ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني قطعه سه تفكيكي به شماره 18810 فرعي از 4730 اصلي مفروز و مجزي شده از 6247 فرعي از اصلي مذكور به مساحت 72/51 متر مربع واقع در سمت شمال طبقه دوم كه 7/38 متر مربع ان پيشرفتگي و 2/16 متر مربع ان بالكن پيشرفتگي است. 4-ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني قطعه 4 تفكيكي به شماره 18811 فرعي از 4730 اصلي مفروز و مجزي شده از 6247 فرعي از اصلي مذكور به مساحت 76/52 متر مربع واقع در سمت جنوب طبقه دوم 5-ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني قطعه پنج تفكيكي به شماره 18812 فرعي از 4730 اصلي مفروز و مجزي شده از 6247 فرعي از اصلي مذكور به مساحت 148/73 متر مربع واقع در طبقه سوم كه 7/38 متر مربع ان پيشرفتگي و 2/16 متر مربع ان بالكن پيشرفتگي است. 6-ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني قطعه شش تفكيكي به شماره 18813 فرعي از 4730 اصلي مفروز و مجزي شده از 6247 فرعي از اصلي مذكور به مساحت 148/53 متر مربع واقع در طبقه چهارم كه 7/38 متر مربع ان پيشرفتگي و 2/16 متر مربع ان بالكن پيشرفتگي است. 7-ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني قطعه هفت تفكيكي به شماره 18814 فرعي از 4730 اصلي مفروز و مجزي شده از 6247 فرعي از اصلي مذكور به مساحت 148/33 متر مربع واقع در طبقه پنجم كه 7/38 متر مربع ان پيشرفتگي و 2/16 متر مربع ان بالكن پيشرفتگي است. 8-قسمتهاي اختصاصي واقع در همكف عبارت است از : پاركينگ هاي مسكوني قطعات 1 الي 5 هر كدام به مساحت 11 متر مربع و انباري هاي قطعات 1 الي 4 به مساحت هاي 2/49 و2/76و2/10و 2/10 متر مربع مي باشند. مشخصات ملك: يك ساختمان(بصورت دو كله مي باشد.) 6 طبقه است و شامل 7 واحد مسكوني(طبق پايان كار و صورت مجلس تفكيكي) مي باشد. در طبقات اول و دوم هر طبقه داراي دو واحد مسكوني است و آپارتمانهاي واقع در طبقات اول الي دوم داراي يك اتاق خواب هال و پذيرائي و آشپزخانه و دستشوئي و حمام و كف اتاقها و هال از نوع سراميك و ديوارها رنگ اميزي شده مي باشند.در طبقات سه الي پنج در هر طبقه يك واحد مسكوني مي باشد.آپارتمانهاي واقع در طبقات سوم الي پنجم داراي دو اتاق خواب هال و پذيرائي و آشپزخانه و دستشوئي و حمام و كف اتاقها و هال از نوع سراميك و ديوارها رنگ اميزي شده مي باشند.در زمان بازديدقسمتي از كف و ديوار هاي واحد ها تخريب گشته بود و ساختمان بصورت تخليه مشاهده گرديد.ساختمان داراي يك آسانسور و داراي دو درب نفر رو و يك درب ماشين رو مي باشد.نماي ساختمان در سمت شمال ازنوع سنگ و نماي جنوبي ساختمان از جنس سنگ مي باشد.(عكس نماي ساختمان پيوست گزارش مي باشد.) بررسي صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارك ابرازي ،استعلام ثبتي ،واگذاري ملك يا قسمتي از آن به غير از طريق قولنامه ،وكالتنامه و ….و در رهن يا بازداشت بودن ملك ،وجود هرگونه تعارض يا تداخل ثبتي با اينجانب نمي باشد و توسط مراجع مربوطه استعلامهاي لازم اخذ گردد. نظريه كارشناسي: با توجه به موقعيت و وضعيت ملك و با در نظر گرفتن عوامل موثر ارزش ششدانگ مجموع واحد هاي اپارتمانهاي مسكوني و كليه متعلقات اعم از عرصه و اعيان واقع در ملك به پلاك ثبتي 6247فرعي از 4730 (طبق صورت مجلس تفكيكي فوق) بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهي احتمالي به هريك از سازمانها ، ارگانها ، بانك ، شهرداري و …و بدون در نظر گرفتن هرگونه منع معاملاتي و خلافي و … به نظر اينجانب 128/500/000/000(يك صد و بيست و هشت ميليارد و پانصد ميليون ريال)دوازده ميليارد و هشتصد و پنجاه ميليون تومان برآورد و اعلام نظر مي گردد. حالیه مقرر گردید شش دانگ پلاک ثبتی فوق در روز دو شنبه تاریخ1400/11/25 از ساعت 11الی 12 صبح از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالا ترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود . مبلغ 10% از ثمن فروش نقدا فی المجلس از خریدار اخذ و الباقی ثمن می بایست ظرف یکماه از سوی خریدار به این شعبه تودیع گردد ، در صورت عدم پرداخت الباغی ثمن ، مزایده تجدید و مبلغ 10 % ثمن پرداخت شده پس از کسر هزینه های اجرایی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد . کلیه علاقمندان جهت شرکت در مزایده میتوانند 5 روز قبل از مزایده به دفتر شعبه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت مراجعه تا زمینه بازدید آنان از ملک موصوف فراهم گردد .%

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/25 از ساعت 11الی 12