ساختمان 5 طبقه شامل 8واحد مکسونی بانضمام پارکینگ و انباری واقع در پیروزی بلوار آبوذر – پل ششم – خیابان بهشتی کوچه چهل و چهار

9550000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920004188416
شماره آگهی:
140068460000528879
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1400/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

درخصوص پرونده اجرایی به شماره بایگانی 00003206 صادره از شعبه 152 دادگاه عمومی تهران فی مابین خواهان آقای سعید تبریزی و غیره به موجب دادنامه 1400-854 مورخ 1400/08/08 مبنی بر فروش ملک مشاع به پلاک ثبتی 4476/515431 مفروز از 66265 قطعه 4 تفکیکی که پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است . ملک به پلاک ثبتی 4476/515431 قطعه چهارم به آدرس : تهران پیروزی بلوار آبوذر – پل ششم – خیابان بهشتی کوچه چهل و چهار پلاک 8 در قسمت شرقی طبقه دوم (سوم رویتی) مفروز از 62265 فرعی از اصلی مذکور به مساحت 61/5 متر مربع دارای گواهی پایان کار به شماره 34459 مورخ 1379/03/17 به مساحت زمین طبق سند و پس از اصلاحی 210 متر مربع اسکلت فلزی پنج طبقه همکف دارای 4 واحد پارکینگ و 8 باب انباری طبقات اول الی چهارم هرکدام 2 واحد جمعاً 8 واحد پلاک مادر شمالی است با قدمت ساختمان حدود 21 سال نما سنگ وسقف طاق ضربی و تیر آهن درب ورودی نفر رو و ماشین رو مستقل از گذر جنوبی حیط کفپوش موزاییک و دیوار پوشش سنگ همکف اختصاص دارد به پارکنیگ و انبار ها هریک از طبقات اول الی چهارم2 واحد مسکونی احداث شده است فاقد آسانسور دارای هال پذیرایی آشپزخانه باز سرویس بهداشتی ایرانی یک اطاق خواب و حمام داخل اطاق خواب نور هال و آشپزخانه از نورگیر مشاعی شمالی و نور اطاق خواب ا ز سمت حیطا جنوبی تأمین می گردد کفپوش هال و آشپزخانه از سرامیک دیوار تا نیمه پوشیده از کاشی کابینت ام دی اف کف اتاق خواب از موزاییک دیوار وحد گچ و رنگ درب ورودی به واحد چوبی و دارای حفاظ آهنی – کف سرویس بهداشتی سرامیک و دیوار تا نیمه کاشی – اطاق خواب دارای کمد کف حمام سرامیک دیوار کاشی سرمایش کولرآبی و گرمایش بخاری گازی پنجره ها پروفیل آهن و شیشه خور پوشش سرامیکی کف واحد ترک خوردگی هایی مشاهده شد دارای انشعاب گاز مشترک و آب مشترک و برق اختصاصی است و احد تخلیه و فاقد بهره برداری با توجه به مراتب فوق بدون لحاظ هرگونه بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی و به شرط بلامعارض بودن و فارغ از هرگونه موانع احتمالی در انتقال قطعی عین و منافع ششدانگ ملک به پلاک ثبتی ( عرصه و اعیان ) 4476/515431 قطعه 4 تفکیکی به مساحت 61/5 متر مربع به مبلغ 9/550/000/000 ریال ارزیابی و مقرر شد در تاریخ1400/11/27روزچهارشنبه . از ساعت 10 الی 10/30 در دفتر اجرای احکام مجتمع شهید محلاتی واقع در تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر ، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/27 ساعت 10 الی 10/30