ساختمان 5طبقه سه راه حسن آباد

21000000000

توضیحات

9909982611600591

140001460000148267
شعبه ششم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/10/18

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

                                     « آگهي مزايده اموال غیرمنقول – نوبت اول »

در پرونده كلاسه 0001275مطروحه در این اجرا ، محکوم علیهم آقای عباس چائی کار فرزند اسمعیل و خانمها فاطمه و ساجده هردو چائی کار فرزندان عباس  محکوم اند  به  تقسیم ترکه از طریق غیر مستقیم و فروش برابر نظر کارشناس  در حق محکوم له خانم مهدیه جوکار فرزند جمال ، لذا این اجرا در راستای مواد114 و118 ق.ا.ا.م ،  سه چهارم از دو دانگ  از شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در حسن آباد کرج با پلاک ثبتی 22542/154  مفروز و مجزی شده از 21619 – قطعه 3  به شرح ذیل، توقیف شده متعلق به محکوم علیه مذکور(بند 1 ماده 122 و مواد 49 و 50 ق.ا.ا.م )با رعایت مفاد ماده 60 ق.ا.ا.م ، را با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری (ماده 73 ق.ا.ا.م ) به شرح زير ارزیابی وبه طرفین ابلاغ گردیده و پس از مضی مهلت 3 روزه از اعتراض مصون مانده (ماده 75 ق.ا.ا.م ) ، مقرر است در مورخه 05/11/1400 از ساعت 9صبح الي 10صبح در محل اجراي احكام  مدنی  از طريق مزايده بفروش برساند(بند2 ماده 122 و مواد 115 و117 ق.ا.ا.م)، مزايده از قيمت پایه نظريه كارشناسي (بند 3 ماده 122 ق.ا.ا.م) با حضور نماینده دادستان عمومی و انقلاب کرج (ماده125 ق.ا.ا.م) شروع مي شودوبه هر شخص حقيقي یا حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد(ماده128ق.ا.ا.م) ، ده درصد بهای ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی را في المجلس بصورت وجه نقد يا چك بانكي تضميني از خريدار اخذ وباقیمانده قیمت ظرف مدت حداکثر يك ماه از وي وصول خواهد شد ، در غیر اینصورت سپرده ده درصد تسلیمی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد(ماده129ق.ا.ا.م) وپس از پرداخت تمام بهای مال مورد مزایده و مضی مدت یک هفته ای اعتراض طرفین پرونده به عدم رعایت مفاد بندهای 1تا4 ماده 136 ق.ا.ا.م و احراز صحت جریان مزایده و صدور دستورقطعی انتقال سند به نام خریدار(مواد 134و143 ق.ا.ا.م) ،  بنام خريدار منتقل خواهد شد،كليه هزينه هاي نقل وانتقال به عهده محكوم عليه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد (مواد 150 و157 و 158 ق.ا.ا.م). شرکت کنندگان در مزايده مي توانند ظرف پنج روز قبل از روزی که برای فروش از طریق مزايده معین شده است با اطلاع اين اجرا ، مال موضوع آگهی را ملاحظه و بازدید نمایند.مال مورد مزايده وبهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است: گزارش بازدید کارشناس : 1-مشخصات عمومی: یکدستگاه ساختمان 5 طبقه به نشانی : کرج – سه راه حسن آباد –کوهپایه 6 – قطعه 383 – طبقه همکف – بصورت پارکینگ و انباری و طبقات اول تا چهارم –هرطبقه یک واحد – مسکونی که جمعاً 4 واحد مسکونی میباشد – نمای شمالی و جنوبی سنگ تراورتن و دارای آسانسور میباشد .2- مشخصات اختصاصی : با عنایت به مدارک ارائه شده (تشخیص صحت و سقم و اصلت مدارک ابرازی توسط طرفین از صلاحیت اینجانب خارج است ) آپارتمان مورد ارزیابی به مساحت 34/149 متر مربع واقع در طبقه سوم بوده –دارای 3 اتاق خواب –هال –و سالن پذیریائی – آشپزخانه open با کابینت mdf – سرویسهای بهداشتی با پوشش کاشی – کف سالن و اتاقها با پوشش سرامیک و پنجره های بیرونی از جنس  upvc  و شیشه های ودجداره میباشد – دارای انشعاب برق و گاز اختصاصی و انشعاب آب مشترک بوده و دارای سیستم گرمایش شوفاژ(پکیج) و سیستم سرمایش کولر آبی میباشد –آپارتمان مورد نظر دارای پارکینگ به مساحت 11 متر مربع و انباری به مساحت 95/4 در طبقه همکف میباشد .3- نظریه کارشناسی : باتوجه به مراتب مذکور در بندهای 1و2 و موقعیت مکانی ، ابعاد و میزان مساحت ، راه های دسترسی به شبکه معابر شهری و با لحاظ نمودن جمیع جهات موثر ، ارزش ریالی شش دانگ پلاک ثبتی 154/22542 صرف نظر از دیون احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی (به شرط بلامعارض بودن ) در یوم بازدید مبلغ 21000000000 ریال (معادل دومیلیارد ویکصد میلیون تومان ) میباشد ، بنابراین ارزش سه چهارم از دودانگ ملک مبلغ 5250000000 ریال ( معادل پانصدوبیست و پنج میلیون تومان) میباشد .                            

                                        دادورز شعبه 6 اجرای احکام مدنی دادگستری کرج – رسول فروزنده

اطلاعات بیشتر

مهلت

مورخه 05/11/1400 از ساعت 9صبح الي 10صبح