ساختمان 4طبقه مسکونی عرصه به مساحت 132 متر مربع واقع در خیابان پیروزی خیابان دهقان کوی شهید کلاهدوز پلاک 19

50000000000

توضیحات

9909982168500591

140068460000566859
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدرس تهران

1400/11/17

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب اجراییه صادره از شعبه 85دادگاه عمومی و حقوقی تهران به شماره 140068390000084935مطروحه در اجرای احکام متمرکز شهید مدرس به کلاسه شماره 0000449/ج له سمیرا مازوچی با وکالت مداحی نیا  علیه حسین علایی یورچی به خواسته دستور فروش ملک مشاع ششدانگ  ملک به پلاک ثبتی 24438 فرعی از 4476 اصلی  مفروز و مجزی شده از 23481 قطعه 1247 تفکیکی به نشانی خیابان پیروزی خیابان دهقان کوی شهید کلاهدوز پلاک 19  می باشد که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردید

مشخصات ثبتی : طبق مندرجات تصویر سند مالکیت تک برگی ارائه شده توسط خواهان مورد ارزیابی شامل ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت 132 متر مربع قطعه 1247 تفکیکی با پلاک ثبتی 4476/24438 مفروز از پلاک 23481 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 7 تهران با حدود اربعه شمالا بطول 6 متر به ملک مجاور شرقا بطول 22 متر به ملک مجاور جنوبا بطول 6 متر به کوچه 8 متری کلاهدوز فعلی  و غربا بطول 22 متر به ملک مجاور می باشد لازم به ذکر است که آخرین وضعیت مالکیتی و محدودیت های احتمالی بر اساس استعلام جریان کامل ثبتی از اداره ثبت پیروزی تهران می باشد

معاینه محلی : مورد ارزیابی شامل ششدانگ یکباب خانه مسکونی بالای 35 سال ساخت می باشد که در سطح عرصه به مساحت سندی 132 متر مربع به صورت شمالی ساز با اسکلت فلزی و نمای سنگ در چهار طبقه بانظمام زیرزمین احداث گردیده به نحویکه در هریک از طبقات همکف همکف الی سوم دارای یکواحد مسکونی یک یا دو خواب به مساحت 70 متر مربع بوده که داخل واحد ها مخروبه شده و فاقد تجهیزات آشپزخانه و شیر آلات و کلید و پریز و درب بوده و نیاز به تعمیر و بازسازی در کلیه طبقات دارد ملک مزبور دارای چهار انشعاب برق و یک انشعاب آب و یک انشعاب گاز بوده و فاقد آسانسور بوده و پنجره ها فولادی بوده و گرمایش آن به صورت بخاری و آبگرمکن و سرمایش کولر آبی بوده لیکن گرمایش و سرمایش واحد ها جمع شده اند و در کل در شرایط روز معایته بصورت تخلیه و غیر قابل بهره برداری رویت گردید همچنین از سمت جنوب دارای حدود 2 متر عقب نشینی می باشد که در نتیجه مساحت پس از اصلاحی آن حدود 120 متر مربع خواهد شد

نظریه کارشناسی : با توجه به قیمت روز املاک مشابه و در حال نقل و انتقال در موقعیت مکانی ملک مورد نظر با پلاک 4476/24438 با مساحت 132 متر مربع با توجه به کاربری مسکونی و کیفیت و قدمت بنا و کیفیت معبر و امکانات مربوط ارزش ششدانگ عرصه و اعیان ملک مورد ارزیابی با کلیه منضمات و صرنظر از بدهی احتمالی با اشخاص حقیقی و حقوقی و در صورت اصالت اسناد و امکان انتقال به غیر در کل برابر 5/000/000/000تومان  ارزیابی میگردد 

مقرر است ملک فوق در تاریخ 1400/12/03 سه شنبه  ساعت 10 الی 11 صبح در اتاق مزایده در طبقه چهارم مجتمع قضایی شهید مدرس واقع در حکیمیه خیابان نشوه سازمان آب کوی امام حسین علیه السلام به فروش میرسد مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و اشخاصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد 10درصد مبلغ پیشنهادی نقدا و فی المجلس از برنده مزایده به صورت قبض سپرده اخذ خواهد شد و مابقی ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده دریافت  خواهد شد در غیر این صورت مزایده باطل و به وقت دیگری موکول می شود و مبلغ 10درصد پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از حلول مزایده نسبت به بازدی ملک به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از مورد مزایده داده شود ضمنا متقاضیان  می بایست در بدو ورود به جلسه مزایده مبلغ 10 درصد را به صورت قبض سپرده به  همراه داشته باشند

دادورز اجرای احکام متمرکز شهید مدرس وثوق

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/12/03