ساختمان 3 طبقه به مساحت 450 متر مربع واقع در حسن آباد زرگنده، خیابان دلیری، کوچه تایباد

555000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920003466661
شماره آگهی:
140068460000528868
شعبه صادر کننده:
شعبه پنجم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1400/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده

بموجب دادنامه شماره 140068390011584651 موضوع دستور فروش صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ؛ له سارا و سمیرا و سینا همگی خداپرست با وکالت زهره ابراهیمی و قاسم خادم رضوی و علیه آیه قاسمی شریف با وکالت عطیه آیین و طاهره اسمعیل طهرانی و علیه معصومه قربان زاده مفرد ، مبني بر فروش ملک به پلاک ثبتی 82 فرعی از 3375 اصلی بخش 11 تهران از طريق انجام كارشناسي و مزايده وفق مقررات اجراي احكام مدني مربوط به فروش اموال غيرمنقول و تقسيم بهاي حاصل از فروش به نسبت سهم مالكيت طرفين ، با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور به قرار ذیل مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گرفت ؛

احتراما در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه اجرایی 0001093 موضوع ارزيابی ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن واقع در پلاک ثبتی 82 فرعی از 3375 اصلی بخش 11 تهران، به محل ملک مورد نظر به آدرس: تهران، حسن آباد زرگنده، خیابان دلیری، کوچه تایباد، پلاک 7 مراجعه، پس از بازديد و انجام بررسي های لازم اينک گزارش و نظريه کارشناسی را به شرح ذيل به استحضار می رساند:

الف – مشخصات ثبتی ملک موضوع ارزیابی

به گواهی سند مالکیت کاداستری شماره 316454 سری ج سال 94، عرصه و اعیان یک قطعه زمین (وضعیت خاص طلق) به شماره 82 فرعی از 3375 اصلی مفروز و مجزی شده از 7 فرعی اصلی مذکور بخش 11 حوزه ثبت قلهک تهران استان تهران به مساحت چهارصد و پنجاه متر مربع، حدود زمین طبق سند، شمالا خط فرضی است به طول 15 متر به قطعه 21 تفکیکی، شرقا خط فرضی است به طول 30 متر به قطعه 29 تفکیکی، جنوباً خط فرضی است به طول 15 متر به خیابان به عرض چهار متر و غرباً خط فرضی است به طول 30 متر به قطعه 31 تفکیکی. گواهی عدم افراز در تاریخ 6/5/1400 طی تشریفات قانونی در اداره ثبت اسناد و املاک قلهک صادر گردیده است.

ب- مشخصات ظاهری ملک موضوع ارزیابی:

ملک موضوع ارزیابی یک ملک شمالی است که 15 متر به گذر مشرف است. ملک دارای یک ساختمان قدیمی سه طبقه است. حیاط سمت جنوب ملک و مشرق به گذر واقع است و مشجر می باشد. یک حیاط کوچک شمالی نیز مشاهده شد که از فضای آن جهت نوردهی به واحدهای مسکونی استفاده شده است. استخر روباز در حیاط مشاهده گردید. طبقه همکف شامل قسمت مسقف جهت پارکینگ، اتاق تاسیسات، سرویس بهداشتی و یک واحد مسکونی است. اتاق تاسیسات شامل دیگ و مشعل و سایر تاسیسات به مساحت حدود شش – هفت متر مربع و واحد مسکونی دارای مساحت حدود یکصد و بیست متر مربع شامل سالن پذیرایی و آشپزخانه و دو اتاق خواب و سرویس بهداشتی که پوشش غالب کف سرامیک و پوشش غالب دیوار گچ و رنگ با کاغذ دیواری است. اتاقها از حیاط شمالی و سالن پذیرایی و آشپزخانه از حیاط اصلی نورگیری دارند. سیستم سرمایش کولر آبی و سیستم گرمایش رادیاتور و موتورخانه مرکزی است. طبقات اول و دوم مشابه هم و به این شرح می باشد. مساحت سطح اشغال بنا در هر طبقه حدود دویست و چهل متر مربع است. هر طبقه یک واحد مسکونی مستقل و راه پله مشاعی دارد. واحدها شامل سالن پذیرایی، آشپزخانه، سه اتاق خواب (یکی بصورت مستر و دارای سرویس بهداشتی در اتاق است) و دو سرویس بهداشتی است. پوشش غالب کف سنگ و پوشش غالب دیوار گچ و رنگ است. سیستم سرمایش کولر آبی و سیستم گرمایش رادیاتور و موتورخانه مرکزی است. در پشت بام یک اتاق به ابعاد حدود سه متر در چهار و نیم متر به عنوان انبار با پوشش کف از موزاییک مشاهده شد. طبق استعلام طرح تفضیلی جدید شهرداری، گذر مشرف به ملک، ده متری است و ملک از سمت گذر عقب نشینی دارد. زیر پهنه ملک R251 (مسکونی پهنه مرکزی) می باشد. بازدید ملک در معیت و با راهنمایی آقای سینا خداپرست انجام شد.

ج- نظریه کارشناسی:

با جهات و پارامترهای موثر فوق الذکر ، بدون احتساب هرگونه بدهی به اشخاص حقیققی و حقوقی و در وضعیت تخلیه و مستقل از مالکیت، قیمت روز ششدانگ عرصه و اعیان ملک به شماره 82 فرعی از 3375 اصلی بخش 11 تهران به مساحت سندی چهارصد و پنجاه متر مربع با جمیع منضمات و امتیازات در مجموع، پانصد و پنجاه و پنج میلیارد ریال برآورد و اعلام میگردد.

مقرر شد ملک پلاک ثبتی فوق الذکر در ساعت 10:30 مورخ 1400/11/10 ازطریق مزایده در اتاق مزایده مجتمع قضائی شهید صدر واقع در تهران خیابان شیخ بهائی بالاتر از میدان شیخ بهائی 12 متری اول انتهای کوچه مجتمع قضائی شهید صدر به فروش برسد . مزایده از پایه قیمت کارشناسی شروع شده و فردی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده تلقی شده و موظف است مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس پرداخت نموده و الباقی ثمن را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به صندوق سپرده دادگستری تودیع نموده و قبض آن را تحویل دادگاه نماید والا مبلغ ده درصد پرداختی به نفع صندوق دولت ضبط گردیده و مزایده تجدید میگردد .طالبین شرکت در مزایده بعنوان خریدار میتوانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی این اجرای احکام از ملک موصوف بازدید بعمل آورند . ضمنا” اشخاصی که خواهان خرید موضوع مزایده میباشند میبایست قبل از شروع مزایده نسبت به ارائه مبلغ پیشنهادی در پاکت مهر و موم شده به مدیر اجرای احکام شعبه اقدام و از ایشان رسید دریافت نموده و در ساعت مقرر در اتاق مزایده حاضر و مبلغ ده درصد پیشنهادی ( نقدا” و یا طی چک تضمیمن شده و یا چک بین بانکی ) را همراه داشته باشند .

مدیر اجرای احکام مجتمع قضائی شهید صدر – فراهانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

ساعت 10:30 مورخ 1400/11/10