ساختمان 3طبقه مسکونی بمساحت 68 متر مربع واقع در خیابان قزوین – خیابان امین الملک – خیابان بهروزی صبوری (رضوان سابق ) – کوچه قاسم چهاردولی

13000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980229301284
شماره آگهی:
140068460000529342
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شعبه 33 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران
تاریخ صدور:
1400/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده کلاسه 0000298 / اجرا

به موجب اجراییه صادره به شماره 1400420000615838 مورخ 1400/06/29 بنا به درخواست خانم ساناز نجفی نوروز محله و اصغر ربیعی علیه آقایان عرفان – داود – اشکان – علی – آرش و خانم ها مژگان – مریم – خدیجه همگی ربیعی مستند به مواده چهارم قانون افراز فروش املاک مشاع و دستور فروش پلاک ثبتی شماره 1533 فرعی از 2398 مفروز و مجزی شده از 228 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 10 تهران مورد ثبت دارای یک جلد سند مالکیت به شماره چاپی 275570 می باشد که به شماره 63683 صفحه 297 دفتر 427 موره 1333/11/23 بنام حسین رفیعی و مع الواسطه بنام لافتا ربیعی ثبت و صادر شده است . توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل به ششدانگ به مبلغ 13/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.

1-محل وقوع ملک و توصیف اجمالی و کاربری آن: آدرس – تهران خیابان قزوین – خیابان امین الملک – خیابان بهروزی صبوری (رضوان سابق ) – کوچه قاسم چهاردولی – پلاک 6 ملک موصوف دارای ساختمانی 3 طبقه مشتمل بر طبقات زیر زمین – همکف و اول مجموعا بصورت یک واحد مسکونی با قدمتی در حدود 40 سال ساخت می باشد . نمای خارجی آن آجر فشاری می باشد ملک موصوف دارای انشعاب برق و آب و گاز اختصاصی می باشد . ملک موصوف دارای دو اطاق ، در هر طبقه ، آشپزخانه و سرویس بهداشتی ( در راه پله ) و حمام ( در قسمت خرپشته ) است . کف ها اندود سیمانی و نمای داخلی نقاشی می باشد . درب ورودی چوبی و درب های داخلی چوبی پیش ساخته و پنجره ها از پروفیل آهنی با شیشه معمولی می باشد . گرمایش آن توسط بخاری گازی و سرمایش آن توسط کولر گازی تامین می شود .

3-مورد مزایده با عنایت به شرح فوق و در نظر گرفتن جمیع عوامل در موضوع کارشناسی ، ارزش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 68 متر مربع به شماره 1533 فرعی از 2398 مفروز و مجزی شده از 228 فرعی از اصلی مذمور واقع در بخش 10 تهران و … به شرط بلا معارض بودن با کاربری مسکونی و صرفنظر از احراز مالکیت و انتساب آن به شخص حقیقی و حقوقی و نداشتن بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح موصوف و به ماخذ قیمت فوق اعلام می گردد .

مقرر گردید ملک مذکور در تاریخ 1400/11/09 از ساعت13:30 الی 1400در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید مدنی بلوار کشاورز خ قدس روبروی خ پورسینا قسمت مزایده مجتمع قضائی شهید مدنی از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299079005 به نام سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه بزرگمهر واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید.درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده، ملک مذکور به نام خریدار منتقل خواهد شد.کسانیکه که تمایل به شرکت در مزایده و بازدید ملک موصوف را دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد.ضمنا هزینه انتقال سند رسمی به عهده خریدار می باشد و این شعبه هیج تعهدی در خصوص تخلیه و تحویل ملک موصوف ندارد.

قاضي واحد اجراي احكام مدني اجراي احكام شعبه 33 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران – حميد يزداني

استان تهران-شهرستان تهران – تهران-خيابان ايرانشهر شمالي-نرسيده به پل كريمخان-نبش كوچه ملكيان- مجتمع قضائي شهيد مدني تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/09 از ساعت13:30 الی 14:00