ساختمان 2/5 طبقه واقع در میدان گرگان ، خیابان اکبر نژاد پلاک 8

36000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809982161301289
شماره آگهی:
140068460000529825
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1400/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

خواهان دستور فروش ” خانم پروین محمدی تهرانی با وکالت خانم پروین اسبقی پور

خواندگان دستور فروش ” آقایان 1- منوچهر 2- جمشید و 3- فریدون شهرت هر سه ؛ محمدی تهرانی

(( موضوع اگهی ؛ مزایده غیرمنقول نوبت دوم ))

دستور فروش “شش دانگ عرصه و اعیان ملک تحت پلاک ثبتی 1256 فرعی از 6722 اصلی واقع دربخش 11 ثبتی

نشانی ملک موضوع دستور فروش ” تهران ؛ میدان گرگان ، خیابان اکبر نژاد پلاک 8

نظر به صدور دستور فروش به شماره 9909972161300794 مورخ 1399/06/30 صادره از شعبه 77 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر دستور فروش شش دانگ عرصه و اعیان ملک قطعه 7 تفکیکی تحت پلاک ثبتی 1256 فرعی از 6722 اصلی واقع دربخش 11 ثبتی

که پس ازارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و مصون ماندن نظریه از اعتراض ، نظریه کارشناسی در خصوص ارزیابی پلاک موصوف به شرح ذیل می باشد

مشخصات سند مالکیت ”

ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 133/20 مترمربع قطعه هفتم تفكيكى به پلاك 1256 فرعى از 6722 اصلى مفروز و مجزى شده ازپلاك 978 فرعى ازاصلى مذكورواقع در بخش 2 تهران ذيل ثبت 100474 صفحه 369 دفتر 758 به شماره چاپى 2055206 ثبت و سند مالكيت صادرگرديده است.بررسى صحت وسقم و اصالت اسناد و مدارك ابرازى،استعلام ثبتى، واگذارى ملك ياهرگونه تداخل يا تعارض ثبتى و سندى با اينجانب نمى باشد و توسط مراجع مربوطه استعلامهاى لازم اخذگرددمشخصات ملك :

ساختمان دو و نيم طبقه قديمى ساز با نماى سيمانى و عرصه ملك دو كله مى باشد.همكف داراى يك هال ورودى و دو اتاق خواب كف موزاييك و ديوارها گچ و رنگ است.آشپزخانه و سرويس و حمام كف سراميك و ديوار قسمتى كاشى وقسمتى گچ و رنگ و كابينت فلزى است.طبقه اول داراى هال وسه اتاق خواب كف موزاييك و ديوارها گچ و رنگ است.

آشپزخانه كف سراميك و ديوار قسمتى كاشى و قسمتى گچ و ونگ وكالينت فلزى است.سرويس و حمام درپاگرد طبقه اول به نيم طبقه دوم قرار دارد كف سراميك ديوار قسمتى كاشى وقسمتى گچ و رنگ و نيم طبقه دوم روى بام قرار دارد و به صورت يك اتاق انبارى باسقف ايرانيت كف سيمان و ديوار گچ و رنگ است.گرمايش بخارى گازى و سرمايش كولرآبى وبه هنگام بازديد تخليه و مورد استفاده قرار نداشت

نظریه کارشناسی ؛ باتوجه به موقعيت و وضعيت ملك و با در نظرگرفتن ساير عوامل موثر ارزش ششدانگ ملك مذكور بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهى احتمالى به هريك از سازمانها، ارگانها، بانك، شهردارى و … و بدون در نظر گرفتن هرگونه منع معاملاتى و خلافى و … به نظر اينجانب به مبلغ 36/000/000/000ريال(( سه ميليارد و ششصد میلیون تومان)) برآورد و اعلام نظر مى گرددکه با توجه به عدم تراضی طرفین مقرر گردید پلاک موصوف راس ساعت 9/30 مورخ 1400/11/19از طریق مزایده توسط اجرای احکام صدر در محل اتاق مزایده واقع در طبقه اول مجتمع قضایی شهید صدر بفروش می رسد نحوه برگزاری مزایده: “1-‌ مزایده 6 دانگ ملک موصوف با مشخصات فوق‌الاشعار در تاریخ مقرر فوق ازقیمت پایه کارشناسی شروع و کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد مزایده در طبقه همکف مجتمع قضایی شهید صدر واقع در خ شیخ بهایی شمالی دوازده متری اول واحد مزایده برگزار خواهد شد.

2-‌ ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی‌المجلس نقدا یا طی یک فقره چک بین بانکی معتبر (بانک ملی ایران) از برنده مزایده اخذ و الباقی آن ظرف مدت حداکثر یک ماه دریافت خواهد شد.

3- در صورت انصراف برنده از مزایده، 10 درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می‌گردد.

4-‌ کلیه هزینه‌های مربوط به خرید طبق تعرفه بر عهده خریدار یا برنده مزایده می‌باشد.واین اجرای احکام هیچ تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد واین امر مستلزم تقدیم دادخواست می باشد

مدیرشعبه سوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی صدر تهران-ابراهیمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

9/30 مورخ 1400/11/19