ساختمان 2/5 طبقه مسکونی به مساحت 138 متر مربع واقع در خیابان شهید بخارایی کوچه شهید بخشعلی زاده پلاک 35

3312000000

توضیحات

140068920002571308

140068460000532896
اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهران

1400/10/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 

اگهی مزایده(فروش ماترک و تقسیم ترکه) 1-یک یک باب خانه مورثی مرحوم گنجعلی رزقی  به پلاک ثبتی 4730/1490 به ادرس تهران خ شهید بخارایی کوچه شهید بخشعلی زاده پلاک 35 

به موجب اجراییه صادره از شعبه 177  دادگاه حقوقی تهران به شماره بایگانی 0002520ج محکوم له خانم خدیجه رزقی با وکالت اقای محمد رضا فرقانی و محکوم علیهم خانم مریم رزقی و غیره  مبنی بر فروش ملک مورثی فوق و تقسیم ان بین وراث وسپس ملک موصوف  با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی (کارشناسی در شعبه 177 دادگاه حقوقی تهران و در شعبه مراتب ابلاغ صورت گرفته  )و مصون از اعتراض مانده که ملک باتوجه به نظریه کارشناس به شرح زیر می باشد

وضعیت ثبتی عرصه براساس تصویر سند مالکیت اریه شده چنین است

شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 138 متر مربه قطعه اول پلاک ثبتی 1490 فرعی از 4730اصلی در بخش 6 تهران اراضی فرح اباد مطابق تقسیم نامه شماره 39674 دفتر یکصد و سی تهران در سهم اختصاصی مالک قرار گرفته و مربوطه به مرحوم گنجعلی رزقی بوده و وضعیت موجود ملک چنین حکایت دارد یک باب منزل مسکونی دارای ساختمان دو و نیم طبقه قدیمی ساز در سمت شمال بوده ک ساختمان مزبور در طبقات و پاگرد راه پله شامل چهار باب اتاق سالن اشپزخانه سرویسهای بهداشتی بالکن و تراس و با اسکلت اجری – فلزی دربهای داخلی چوبی  پنجره ها از نوع پروفیل و شیشه – صحن حیاط قسمتی باغچه بندی و قسمتی موزاییک فرش به انضمام یکدستگاه سرویس بهداشتی در سمت جنوب شرقی دارای درب اتئمبیل رو – نمای ساختمان و دیوارها جانبی صحن حیاط اجر بندی کشی شده دارای انشهاب اب و برق اب لوله کشی و گاز شهری بوده و مساحت زیر بنای ان حدود 160 متر مربع م یباشد لذا باتوجه به مراتب فوق و سایر عوامل و جهات موثر در موضوع ارزش پایه شش دانگ یک باب خانه فوق الاشعار عرصا و اعیانا با ملحقات مبلغ 33/120/000/000 ریال اعلام می گردد و ملک قابل افراز نمی باشد

حالیه مقررگردیده شش دانگ ملک صدرالذکر در تاریخ 1400/11/19 از ساعت 12 الی 12/30صبح از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت اتاق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی33/12/000/000ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود . مبلغ ده درصد از ثمن فروش نقدا”فی المجلس از خریدار اخذ و الباقی ثمن می بایست ظرف یکماه از سوی خریدار به این اجرا تودیع گردد ، در صورت عدم پرداخت الباقی ثمن ، مزایده تجدید و مبلغ ده درصد ثمن پرداخت شده پس از کسر هزینه های اجرایی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد ..

دادورزاجرای احکام مدنی مجتمع قضائی بعثت – فراهانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/19 اساعت 12 الی 12/30صبح