ساختمان 2طبقه مسکونی به مساحت 80 متر مربع واقع در شهرك شريعتي، خيابان شهيد شهرام زلفي، كوچه شهيدخانمحمدي، كوچه شهيد نبي سروري، پلاك 71

30000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980210500901
شماره آگهی:
140068460000529285
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهران
تاریخ صدور:
1400/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

مزایده با پلاك ثبتي شماره 2907 فرعي و اصلي 14 مفروز و مجزي شده از227 قطعه 161 بخش 12 تهران

بنام خدا

بموجب دادنامه اصداری از سوی شعبه 183 دادگاه عمومی تهران ، محکوم له: جواد آقاخانی علیه محمود و زهرا و نعمت اله و حسین و محمد همگی آقاخانی و صدیقه مرادی موضوع لازم الاجرا: تقسيم تركه که محكوم عليهم محكومند به فروش پلاک موضوع خواسته( با پلاك ثبتي شماره 2907 فرعي و اصلي 14 مفروز و مجزي شده از227 قطعه 161 بخش 12 تهران) از طریق مزایده پس از ارزیابی آن توسط اجرای احکام مدنی و تقسیم بهای آن فیمابین وراث و نیز پرداخت هزینه نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت.. بر همین اساس پلاک ثبتی توقیف و پس از سی مراحل قانونی از طریق کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی گردید:

در خصوص دعوي جواد آقاخاني و به طرفيت محمود آقاخاني و نعمت اله آقاخاني و زهرا آقاخاني و حسين آقاخاني و محمد آقاخاني و صديقه مرادي مبني بر تقسيم تركه پس از قرار صادره در تاريخ 1400/07/26جهت مطالعه پرونده متشكله در محل آن مجتمع قضايي حاضر و نسبت به مطالعه دقيق پرونده اقدام و از قرار صادره اطلاع حاصل شد. بازديد در معيت آقاي جواد آقاخاني انجام شد ، پيرو بازديد انجام شده و پس از معاينات فني و بررسي هاي كارشناسي لازم، بررسي هاي محلي و ملاحظه مدارك موجود در پرونده و ابرازي، گزارش ذيل تهيه و جهت استحضار تقديم حضورتان مي گردد. الف- شرح قرار صادره : كارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده در صورت لزوم اخذ توضيح از طرفين دعوي نظريه كتبي و مستدل خويش را به اين دادگاه تسليم نمايد. ب- اسناد و مدارك ابرازي : تصوير سند ملك با پلاك ثبتي شماره 2907 فرعي و اصلي 14 مفروز و مجزي شده از227 قطعه 161 بخش 12 تهران واقع در شهرك شريعتي، خيابان شهيد شهرام زلفي، كوچه شهيدخانمحمدي، كوچه شهيد نبي سروري، پلاك 71 به مساحت 80 متر مربع. ج- توصيف كلي ملك و مشاهدات عيني: ملك مورد تعرفه به مساحت 80 مترمربع بخش 12 تهران در حال حاضر به صورت يك ساختمان كلنگي دو طبقه مسكوني (شامل ، همكف و طبقه اول) و آشپزخانه، سرويس و حمام داخل حياط (حمام در زيرزمين) و ساختمان در شمال ملك واقع شده. نماي ساختمان سنگ، پنجره ها فلزي، كف حياط و اتاق هاي طبقه همكف موزاييك و كف اتاق ها در طبقه اول سيماني، درب اتاقها سه لايي با روكش و درب ورودي فلزي مي باشد. ساختمان داراي انشعاب آب، برق و گاز مي باشد. نظريه كارشناسي : با توجه به جميع جهات و عوامل موثر، برآورد كارشناسي ارزش ششدانگ ملك فوق الاشاره، مبلغ 30،000،000،000 ريال معادل سه ميليارد تومان اعلام ميگردد. بر اساس مدارك موجود در پرونده تقسيم تركه به نسبت سهمي هر كدام ( فرزندان ذكور 5 نفر و اناث يك نفر و همسر يك هشتم ) مي باشد.

. حالیه مقرر گردید شش دانگ پلاک ثبتی فوق در روز یکشنبه تاریخ 1400/11/23 از ساعت 11:30 الی 12:30 صبح از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالا ترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود . مبلغ 10% از ثمن فروش نقدا فی المجلس از خریدار اخذ و الباقی ثمن می بایست ظرف یکماه از سوی خریدار به این شعبه تودیع گردد ، در صورت عدم پرداخت الباقی ثمن ، مزایده تجدید و مبلغ 10 % ثمن پرداخت شده پس از کسر هزینه های اجرایی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد . کلیه علاقمندان جهت شرکت در مزایده میتوانند 5 روز قبل از مزایده به دفتر شعبه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت مراجعه تا زمینه بازدید آنان از ملک موصوف فراهم گردد .% دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/23 از ساعت 11:30 الی 12:30 صبح