ساختمان 2طبقه مساحت عرصه ملك 10 /338 مترمربع واقع در مرودشت ، خيابان انقلاب ، بلوار كارگر

48458840000

توضیحات

9909988894100374

140012460000274506
اجراي احكام شعبه اول دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان مرودشت

1400/11/16

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول /ماترک نوبت سوم

درپرونده کلاسه 0000912اجرا مدنی مرودشت به موجب دادنامه شماره 9909977199301577  واجراییه شماره 140012420000183927صادره از شعبه 3 دادگاه حقوقی مرودشت ،حکم به فروش ماترک مرحوم اسفندیار آثارپاک،شامل :

* منزل مسکونی بشماره پلاک 100/2929 به آدرس ؛ مرودشت ، خيابان انقلاب ، بلوار كارگر منزل دو طبقه به كدهاي پستي 87 و 36786 – 73716 می باشدملک مورد نظريك ساختمان مسكوني درب از حياط ،ديوار باربر و سقف تيرچه و بلوك در همكف وتيرآهن در طبقه اول ،بخشي از طبقه اول در حال بازسازي می باشد و نماي آجر كارتني ،نماي ديوارهاي داخل سفيدكاري و كاغذ ديواري ويا نقاشي ، كف موزائيك ،درب و پنجره آلومينيومي سيستم گرمايشي بخاري گازي و سرمايس كولر آبي است .عرصه ملك 10 /338 مترمربع و مجموع زيربناي دو طبقه 6 /348 مترمربع بوده و داراي انشعابات آب ، برق و گاز مي باشد . ملك داراي سند به پلاك ثبتي 2929 فرعي از 100 اصلي مفروز از 199 و شماره ثبت 597 در صفحه 188 دفتر 50 بخش 5 فارس قطعه دو به مالكيت مرحوم اسفنديار آثار پاك مي باشد . ملك غير قابل تقسيم است .که به عنوان ماترک مورث و تقسیم بهای آن به تناسب سهم الارث بین وراث آن مرحوم بنامهای : جهان پور آثارپاک و..حسب گواهی حصر وراثت بشماره 9902447 صادره از شعبه 14شورای حل اختلاف مرودشت صادر گردیده است.که کل ملک حسب نظریه کارشناسی  با کد رهگیری 1400220775119094 مورخ 1400/08/07 بمبلغ 48.458.840.000  ریال ارزیابی گردیده است و ملک مذکوراز طریق مزایده حضوری درروز دوشنبه مورخه 1400/11/30 از ساعت 9صبح لغایت 11 همان روزبا حضور نماینده دادستانی و رعایت کلیه تشریفات قانونی در محل اجرای احکام حقوقی مرودشت بفروش میرسد اشخاصی که در روز مزایده بالاترین قیمت را اعلام نمایند برنده مزایده محسوب و ده درصد قیمت پیشنهادی در روز مزایده بایستی توسط برنده مزایده به حساب سپرده دادگستری به شماره080100004058012907627341نزد بانک ملی شعبه مرکزی مرودشت واریز و اصل فیش تحویل شعبه اجرای احکام مدنی گردد الباقی حد اکثر ظرف مدت یک ماه  از روز مزایده وصول میگردد طالبین میتوانند ظرف مدت 5 روز قبل از شروع مزایده با هماهنگی این اجرا از ملک مورد مزایده بازدید نمایند در صورت انصراف برنده مزایده وجه تودیعی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط خواهد شد .کسانی که قصد شرکت در مزایده را دارند میبایست در تاریخ وساعت اعلامی در محل اجرای احکام مدنی حضور داشته باشند ./

 آگهی مزایده اموال غیر منقول /ماترک نوبت سوم

درپرونده کلاسه 0000912اجرا مدنی مرودشت به موجب دادنامه شماره 9909977199301577  واجراییه شماره 140012420000183927صادره از شعبه 3 دادگاه حقوقی مرودشت ،حکم به فروش ماترک مرحوم اسفندیار آثارپاک،شامل :

* منزل مسکونی بشماره پلاک 100/2929 به آدرس ؛ مرودشت ، خيابان انقلاب ، بلوار كارگر منزل دو طبقه به كدهاي پستي 87 و 36786 – 73716 می باشدملک مورد نظريك ساختمان مسكوني درب از حياط ،ديوار باربر و سقف تيرچه و بلوك در همكف وتيرآهن در طبقه اول ،بخشي از طبقه اول در حال بازسازي می باشد و نماي آجر كارتني ،نماي ديوارهاي داخل سفيدكاري و كاغذ ديواري ويا نقاشي ، كف موزائيك ،درب و پنجره آلومينيومي سيستم گرمايشي بخاري گازي و سرمايس كولر آبي است .عرصه ملك 10 /338 مترمربع و مجموع زيربناي دو طبقه 6 /348 مترمربع بوده و داراي انشعابات آب ، برق و گاز مي باشد . ملك داراي سند به پلاك ثبتي 2929 فرعي از 100 اصلي مفروز از 199 و شماره ثبت 597 در صفحه 188 دفتر 50 بخش 5 فارس قطعه دو به مالكيت مرحوم اسفنديار آثار پاك مي باشد . ملك غير قابل تقسيم است .که به عنوان ماترک مورث و تقسیم بهای آن به تناسب سهم الارث بین وراث آن مرحوم بنامهای : جهان پور آثارپاک و..حسب گواهی حصر وراثت بشماره 9902447 صادره از شعبه 14شورای حل اختلاف مرودشت صادر گردیده است.که کل ملک حسب نظریه کارشناسی  با کد رهگیری 1400220775119094 مورخ 1400/08/07 بمبلغ 48.458.840.000  ریال ارزیابی گردیده است و ملک مذکوراز طریق مزایده حضوری درروز دوشنبه مورخه 1400/11/30 از ساعت 9صبح لغایت 11 همان روزبا حضور نماینده دادستانی و رعایت کلیه تشریفات قانونی در محل اجرای احکام حقوقی مرودشت بفروش میرسد اشخاصی که در روز مزایده بالاترین قیمت را اعلام نمایند برنده مزایده محسوب و ده درصد قیمت پیشنهادی در روز مزایده بایستی توسط برنده مزایده به حساب سپرده دادگستری به شماره080100004058012907627341نزد بانک ملی شعبه مرکزی مرودشت واریز و اصل فیش تحویل شعبه اجرای احکام مدنی گردد الباقی حد اکثر ظرف مدت یک ماه  از روز مزایده وصول میگردد طالبین میتوانند ظرف مدت 5 روز قبل از شروع مزایده با هماهنگی این اجرا از ملک مورد مزایده بازدید نمایند در صورت انصراف برنده مزایده وجه تودیعی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط خواهد شد .کسانی که قصد شرکت در مزایده را دارند میبایست در تاریخ وساعت اعلامی در محل اجرای احکام مدنی حضور داشته باشند ./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/30