ساختمان 1/5 طبقه مسکونی با عرصه 95/030 متر واقع در زيار روستاچم روستاي ده كرم خيابان شهيد مطهري

2620000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809980365300711
شماره آگهی:
140009460000263050
شعبه صادر کننده:
شعبه نهم اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اصفهان(مجتمع اجراي احكام كيفري)
تاریخ صدور:
1400/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

اگهی مزایده

اجراي احكام شعبه9 کیفری دادگستری اصفهان در نظردارددر خصوص پرونده كلاسه 0000292ش9 نسبت به فروش ششدانگ پلاك ثبتي 255/47بخش 21ثبتي متعلق به زهرا سعيدي هلارته فرزند رمضان جلسه مزايده اي مورخ1400/11/17 روز يكشنبه جلسه ساعت 10الی 11برگزار نماید متقاضيان مي توانند 5 روز قبل از فروش ضمن هماهنگی با این اجرا از پلاك مذكور ديدن كرده و جهت شركت در مزايده و خريد در تاريخ ذکر شده در دفتر اين اجرا واقع در دادگستری کل اصفهان به نشانی خيابان نيكبخت. اجراي احكام کیفری ، طبقه همکف اتاق 024 ، حاضر شوند.فروش از مبلغ ارزيابي شروع و برنده كسي خواهد بود كه پيشنهاد كننده بالاترين قيمت بوده و حداقل 10% مبلغ تصويبي را في المجلس به حساب سپرده دادگستري واريز نمايد./ اوصاف محل طبق نظریه کارشناسی بدین شرح ميباشد محل كاربري مسكوني در 1/5 طبقه با عرصه 95/030 متر مربع و اعيان 85 متر نوع اسكلت ديوار بابر با سقف تير اهن پوش كف سراميك كابينت ام دي اف اشپزخانه كاشي و سراميك سرويس و حمام كاشي و سراميك با دو اتاق خواب و 1 نشيمن نماي حياط پلاستر و سراميك سطوح داخلي سراميك و گچ فاقد رنگ كف حياط موزاييك در و پنجره خارجي الومينيوم و نماي خارجي از سنگ وسيمان با انشعابات گاز و برق و اب ارزش ششدانگ محل 2/620/000/000 ريال است ضمنا ادرس محل زيار روستاچم روستاي ده كرم خيابان شهيد مطهري ميباشد .

مدير اجراي احكام شعبه نهم كيفري اصفهان. جمشيد تاجمير رياحي

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/17 ساعت 10الی 11ب