ساختمان ویلایی با متراژ 104 مترمربع

8300000

توضیحات

شماره پرونده:
140091920008430371
شماره آگهی:
140191460000518325
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان پاكدشت
تاریخ صدور:
1401/10/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول /غیر منقول

در پرونده کلاسه اجرا 0100971 بموجب اجرائیه به کلاسه 0001603 له معصومه نادری علیه مجتبی محمدی صادره ازشعبه دوم دادگاه خانواده دادگستری پاکدشت که طی آن محکوم علیه به پرداخت 170 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 710/780/000 ريال بابت هزینه دادرس و پرداخت مبلغ 1/020/000/000 ريال بابت نیم عشر دولتی محکوم گردیده است لذا در جهت استیفای حقوق محکوم له اموال محکوم علیه شامل یک ساختمان دو طبقه توقیف که مورد ارزیابی و کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری قرار گرفته که نظریه کارشناسی و قیمت اعلامی به شرح ذیل می باشد:

نظریه کارشناسی :

ارزیابی 6 سهم از 6 سهم ويلايي بدون سند با كاربري مسكوني از پلاكهاي ثبتي شماره 27 اصلي به مساحت 104 مترمربع بدون اسكلت و سال ساخت 85، به نشاني : پاكدشت – فيلستان – خيابان شهيد خانيان – كوچه سرسبز 7 – پلاك 31

ساختماني دوبر داراي دو طبقه كه بصورت نيمه اسكلت و فاقد نماسازي احداث شده است و داراي حياط و درب ماشينرو از ضلع شمال و درب نفر رو از ضلع غربي ملك ميباشد. هر طبقه بصورت يك واحد مسكوني و داراي سكونت در زمان بازديد مشاهده گرديد كه بنابر اظهارات، طبقه فوقاني در اختيار خواهان ميباشد. هر دو واحد داراي اتاق خواب، سالن پذيرايي و آشپزخانه بصورت باز و سرويس بهداشتي و حمام است. پوشش ديوارها اندود گچ و كف با سراميك فرش شده است. آشپزخانه نيز كاشيكاري شده و طبقه فوقاني داراي كابينت چوبي از جنس امدياف و طبقه همكف داراي كابينت فلزي ميباشد. سيستم سرمايشي كولر آبي و گرمايشي نيز بخاري با آبگرمكن ديواري ميباشد. ملك داراي كنتور گاز شهري و انشعاب آب و فاقد انشعاب برق ميباشد. با عنايت به مطالب فوق الذكر و موقعيت محل و صرف نظر از احراز مالكيت و انتساب آن به اشخاص حقيقي يا حقوقي و نبودن موانع قانوني و اداري و امكان انتقال به غير، ارزش روز شش دانگ ملك مورد تعرفه با بناي موجود و امتيازات و انشعابات منصوبه، بدون سند مالكيت رسمي و بصورت قولنامه عادي، جمعاً به مبلغ 8.300.000.000 ريال برابر با هشتصد و سي ميليون تومان ارزيابي و اعلام نظر ميگردد. نظریه مذکور به طرفین ابلاغ که مصون از اعتراض طرفین قرار گرفته است که مبلغ مزایده از قیمت پایه مذکور شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته که مبلغ 10% قیمت فروخته شده فی المجلس و الباقی را می بایست خریدار ظرف یک ماه پرداخت نماید . لذا موعد مزایده 

مورخ 1401/10/17 روز شنبه ساعت 9 صبح

تعیین و اعلام می گردد . طالبین می توانند جهت بازدید اموال مذکور پنج روز قبل از موعد مقرر به دفتر اجرای احکام مدنی مراجعه تا ترتیب بازدید داده شود . به درخواست های پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/17