ساختمان مسکونی

6800000000

توضیحات

9509987128300487

140012460000187925
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان داراب

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

«آگهي مزايده مرحله اول»

دايره اجراي احكام مدنی دادگستری داراب در نظر دارد درراستای صدور ضبط وثیقه بموجب پرونده اجرایی کلاسه960047 دوفقره ملک متعلق به وثیقه گذاران خانم پروین سلیمی به شرح ذیل

الف -پلاك 270 فرعي از 3774 اصلي واقع در بخش 12 فارس 1-اين ملك با شماره ثبت 12656در صفحه 530 دفتر 92 دفاتر بخش 12 داراب تحت مالكيت آقاي حسن پور علي به شماره ملي 2491449218 فرزند احمد بصورت ششدانگ عرصه و اعيان با كاربري مسكوني مي باشد و مساحت عرصه مطابق سند 450 متر مربع مي باشد2- اعيان موجود در اين ملك عبارت از يك ساختمان مسكوني به مساحت حدود 170 متر مربع با اسكلت بنائي داراي كلاف داخل گچكاري و فاقد نماي خارجي و كف سراميك مي باشد و ملك داراي انشعابات آب و برق و گاز مي باشد و سيستم سرمايش و گرمايش به ترتيب كولر آبي و بخاري گازي مي باشد و محوطه موزائيك فرش مي باشد. 3-اين ملك در روستاي نوايگان ( شهرك غدير) از توابع شهرستان داراب قرار دارد. نتيجه: با لحاظ موقعيت، مساحت عرصه و اعيان، كاربري، كيفيت ساخت و قدمت اعيان و لحاظ ساير عوامل ذي اثر، ارزش ششدانگ ملك مذكور شامل عرصه و اعيان و انشعابات و كليه متعلقات و بدون كسر هرگونه بدهي يا ديون احتمالي به اشخاص حقيقي يا حقوقي جمعاً مبلغ 2/850/000/000 ريال معادل دويست و هشتاد و پنج ميليون تومان تعيين و اعلام مي گردد.ملک نیز درتصرف مالک می باشد

ب- ملک مسکونی تجاری پلاك 5648 فرعي از 4621 اصلي مفروز و مجزي از 5095 واقع در قطعه 6 از بخش 12 فارس 1-اين ملك با شماره سريال 933480 الف94 تحت مالكيت آقاي علي كشاورز فرزند محمد به شماره ملي 2491444283 بصورت ششدانگ عرصه و اعيان با وضعيت خاص طلق و بصورت يك باب واحد تجاري به مساحت 44/23 متر مربع مي باشد2-ملك موجود با اسكلت بتني نماي خارجي آلوماند و كف سراميك مي باشد و در حال حاضر بصورت داروخانه مورد بهره برداري مي باشد3-اين ملك در روستاي تنگ كتويه – خيابان آبشار – داروخانه روشن ضمير قرار دارد. نتيجه: با لحاظ موقعيت، مساحت عرصه و اعيان، كاربري، كيفيت ساخت و قدمت اعيان و لحاظ ساير عوامل ذي اثر، ارزش ششدانگ ملك مذكور شامل اعيان و انشعابات و كليه متعلقات و قدر السهم از عرصه مطابق قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايي آن و با لحاظ منافع استيجاري از قبيل حق سرقفلي يا حقوق كسب و پيشه احتمالي و بدون كسر هرگونه بدهي يا ديون احتمالي به اشخاص حقيقي يا حقوقي جمعا مبلغ 6/800/000/000 ريال معادل ششصد و هشتاد ميليون تومان تعيين و اعلام مي گردد.

که قسمت تجاری وزیرزمین هردو دراجاره شخص ثالث می باشد (به مبلغ 100000000 ریال رهن وماهیانه 22000000 ریال  داروخانه و70000000 ریال رهن وماهیانه 7000000 ریال اجاره می باشد)ملک فوق به مزایده گذاردلذا مراتب آگهی تا هر کس مایل به شرکت در مزایده باشد در تاریخ 1400/09/07راس ساعت 12:00در محل اجراي احكام دادگستري داراب حضور يابد

شرايط مزايده:

1-مزایده درحضورنماینده محترم دادستان،از قیمت کارشناسی شروع وشخص یا اشخاصی برنده مزایده اعلام می شوند که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند.

2- هر كس مايل به خرید باشد مي تواند ظرف پنج روزقبل از تاریخ مزایده جهت اطلاعات بیشتر به اجرای احکام حقوقی مراجعه  نماید.   

3- ده درصد قيمت آن از شخص برنده نقدا”دريافت مي گردد مابقي پس از 20 روز از تاريخ مزايده بايست پرداخت گردد در صورتيكه برنده مزايده ازپرداخت قيمت يا برداشتن مورد مزايده خودداري نمايد  مبلغ مذكور (ده درصد) پس از كسر هزينه هاي اجرايي به نفع دولت ضبط خواهد شد.

4-ضمناًشرکت کننده درمزایده باید ده درصدقیمت کارشناسی راتا قبل از شروع جلسه مزایده به حساب سپرده واریز نموده باشد

 

 


دادورز اجراي احكام شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان داراب – محمدعلي رحيمي

استان فارس – شهرستان داراب – بلوار دانشجو – ساختمان دادگستري – كدپستي: 7481783117

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ 1400/09/07راس ساعت 12:00