ساختمان مسکونی 3 طبقه واقع در شهر دهسرخ– کوچه مدرسه -محلله بالا-جنب درمانگاه

20500000000

توضیحات

شماره پرونده:
140009920004336843
شماره آگهی:
140009460000262712
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان مباركه
تاریخ صدور:
1400/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیر منقول(نوبت اول)

این اجرای احکام در نظر دارد در خصوص پرونده 140009390009708763 اجرای احکام حقوقی دادگستري مباركه يك باب منزل مسكوني متعلق به احمد مظفری نیا و اصغر قاراخانی را به مشخصات زیر را از طریق مزایده بتاریخ روز دو شنبه1400/11/25 ساعت 10 صبح به فروش برساند شرکت کنندگان موظف به پرداخت ده درصد قیمت پایه بصورت فی المجلس به حساب سپرده 110100004061012907670593می باشند و چنان چه برنده مزایده ظرف مهلت 30روز مابقی قیمت مورد مزایده را به حساب مذکور واریز وقبوض انرا تقدیم این اجرا ننمایدو یا از مزایده انصراف دهد ده درصد تودیع شده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد برای بازدید از اموال شرکت کنندگان تا پنج روز قبل از مزایده میتوانند به این اجرا ی احکام مراجعه نمایند/

محل انجام مزایده :اجرای احکام حقوقی دادگستری مبارکه-بلوار خليج فارس-سايت اداري-جنب بانك ملي-طبقه همكف

مورد مزایده عبارت است از : یک باب منزل مسکونی به آدرس شهر دهسرخ– کوچه مدرسه -محلله بالا-جنب درمانگاه ،به شرح ذيل به شرح زیر:مشخصات ثبتي و فني ملك: ملك مورد نظر داراي يك فقره سند ثبتي مستقل و شش دانگ به شماره ملك 173 فرعي از 510 اصلي به نام اصغر قاراخاني و احمد مظفری نیا است و يك باب منزل مسكوني است در دو قسمت قديمي با مصالح ديوارهاي خشتي و گلي با سقف تير چوبي و فاقد ارزش و قسمت دوم داراي يكدستگاه ساختمان اسكلت بتوني دو طبقه با زيربناي هر طبقه حدود 210 متر مربع كه اسكلت بتوني طبقه ي همكف اجرا شده و ستونها و تير ها و تيرچه ها و بلوك چيني و قالب بندي طبقه ي اول نيز اجرا شده و سقف آماده ي بتن ريزي است. نتيجه گيري: حسب قرار صادره مبني بر ارزيابي ملك ، با عنايت به موقعيت و ابعاد و مساحت ملك و نوع مصالح بكار رفته و نرخ معاملات معروف روز ، ارزش عرصه ي ملك با عرصه به مساحت 1100 يك هزار و صد متر مربع و اعياني اسكلت بتوني مجموعاً 20500000000 بيست ميليارد و پانصد ميليون ريال برآورد و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد //

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مبارکه -نادر طاهری حاجی وند

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/25 ساعت 10 صبح