ساختمان مسکونی 3 طبقه واقع در خیابان مصوری -کوی دهخدا

18000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909988311201007
شماره آگهی:
140050460000133434
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه
تاریخ صدور:
1400/10/25
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیر منقول

درخصوص پرونده اجرائی 9901124 با موضوع مطالبه طلب ، واحد اجرای احکام مدنی دادگستری کرمانشاه در نظر دارد اموال غیر منقول ذیل را مطابق ماده 118 به بعد قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برساند:

ملک مذکور ساختمان مسکونی 3 طبقه واقع در خیابان مصوری -کوی دهخدا- پلاک37 کد پستی 6718713737 شامل زیر زمین ، همکف و طبقه اول از نوع سازه بنایی و قدیمی ساز است در عرصه ای شمالی به مساحت 139/76 متر مربع احداث شده، زیر زمین شامل اتاق بزرگ (تو در تو) به مساحت تقریبی 33 متر مربع، طبقه همکف مستمل بر 2 اتاق تو در تو و آشپزخانه و حمام به مساحت تقریبی 60 متر مربع و طبقه اول مشتمل بر 2 اتاق به مساحت تقریبی 60 متر مربع به انضمام تراسی به مساحت 11 متر مربع است.سرویس بهداشتی 3 متر مربع در داخل حیاط احداث شده است.طبق نظریه کارشناس مورخه 1400/06/30 ارزش ملک بدون در نظر گرفتن دیون احتمالی به ادارات و اشخاص حقوقی و حقیقی دیگر مبلغ 18/000/000/000 ریال میباشد .مزایده برای روز 1400/11/17 ساعت 11/30صبح در طبقه همکف 4راه ارشاد دادگستری کل کرمانشاه برگزار میگردد.طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجراء واقع در چهار راه بسیج بلوار بنت الهدی طبقه همکف شعبه 4 اجرای احکام مدنی ساختمان مرکزی دادگستری مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود،در غیر اینصورت هیچ عذری بابت عدم اطلاع از اوصاف اموال مذکور قابل پذیرش نخواهد بود شرکت کنندگان در مزایده می بایست 10% قیمت کارشناسی را از قبل به شماره شبای ir740100004056012907595698 با شناسه پرداخت 942108156100019909988311201007 واریز و تا قبل از مزایده فیش آن را تحویل این اجرا دهند مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف است10% بهای پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری تودیع و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند .در صورت عدم پرداخت بقیه مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور سند انتقال بنام خریدار صادر می شود. هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار است.

)دادورز شعبه 4 اجرای احکام مدنی دادگستری کرمانشاه-عزیزی مجد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/17 ساعت 11/30صبح