ساختمان مسکونی یک و نیم طبقه با اسکلت دوار باربر واقع در اصفهانک شهرک فجر – فرعی 14

17800000000

توضیحات

شماره پرونده:
9509980351300546
شماره آگهی:
140009460000263162
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مدني شهرستان اصفهان (مجتمع قضائي شهيدسردار حاج قاسم سليماني)
تاریخ صدور:
1400/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

اگهی مزایده اموال غیر منقول

وفق م 119 ق ا ا م که فاصله بین انتشار و روز مزایده بیش از یک ماه و کمتر از 10 روز نباشد لذا با در نظر گرفتن تاریخ مزایده اقدام شود.

اجرای احکام مدنی شعبه 4 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کلاسه 980085 ج4 محکوم له: عباس نوش مهر محکوم عليه: همتعلي نادري دره شوري موضوع لازم الاجرا: محكوميت مدني- حكم به پرداخت وجه نقد مبنی بر مطالبه مبلغ 6/251/574/240 ریال بابت محکوم به و مبلغ 312/500/000 ریال هزینه های اجرایی و حق الاجرای دولتی و جمعا مبلغ 6/564/072/240 ریال در تاریخ 23/ 11 /1400 ساعت 30 : 11 صبح در محل واقع در خیابان میر فندرسکی نرسیده به چهار راه نظر مجتمع قضایی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی طبقه همکف واحد مزایده جهت فروش 25/287 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ بابت محکوم به و فروش 1/264 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ بابت حق الاجرا و جمعا میزان 26/551 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکی به پلاک ثبتی شماره: 2275/135 بخش 6 با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیلا درج شده است ملکی ا و اکنون در تصرف مالکانه/ میباشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است برگزار نماید. طالبین خرید باید در روز مزایده 10 درصد بها به مبلغ 656/407/224 ریال را فی المجلس بعنوان سپرده به واحد مزایده تسلیم نمایند قیمت های پیشنهادی به صورت حضوری و پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده خواهد بود .هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه میباشد.و مابقی ثمن را ظرف حد اکثر یک ماه پرداخت و الا 10 در صد واریز به نفع دولت ضبط خواهد شد. ضمنا جهت واریز 10 درصد شرکت در مزایده از طریق کارت خوان واحد مزایده یک روز قبل از مزایده راس ساعت 12/00 به واحد مزایده با داشتن کارت شناسایی معتبر و کارت بانکی متعلق به شخص شرکت کننده در جلسه مزایده مراجعه نمایید.

یک باب منزل مسکونی واقع در اصفهانک شهرک فجر – فرعی 14 پ 115 ک پ 8169153490 دارای عرصه 356/89 متر مربع و اعیانی 290 متر مربع در یک و نیم طبقه با اسکلت دوار باربر و قدمت بیش از 30 سال می باشد که قیمت 6 دانگ آن17/800/000/000 ریال می باشد

اطلاعات بیشتر

مهلت

23/ 11 /1400 ساعت 30 : 11 صبح