ساختمان مسکونی خيابان 22 بهمن

رایگان

توضیحات

140050920000993259

140250460000154327
اجراي احكام شعبه اول دادگاه عمومي(حقوقي) شهرستان روانسر

1402/09/22

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول – نوبت

حسب پرونده 0200259 الف م محکوم علیه آقای  شمس اله صادقی  فرزند فتح اله محکوم است به پرداخت 768/770/000 تومان در حق محکوم لهم آقایان مختار یوسفی و صلاح الدین علیزاده و مبلغ 38/438/500 تومان نیم عشر در حق صندوق دولت. اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان روانسر در نظر دارد مطابق ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی ملک مسکونی محکوم علیه که توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح ذیل ارزیابی و توصیف گردیده است به فروش برساند. توضیحاً اینکه ملک فوق به مبلغ 9/958/606/844 ریال در رهن بانک کشاورزی روانسر می باشد و حسب موافقت بانک کشاورزی بشماره 24/1684/022 مورخ 402/9/18ورضایت محکوم علیه مندرج درصورتجلسه شماره 140250000006957368مورخ 402/9/20 از حاصل فروش،  طلب بانک کشاورزی نیز پرداخت می گردد(از ملک محکوم علیه معادل محکومً به و حقوق مرتهن بصورت مشاعی بفروش می رسد). ساختمان مسکونی در دو طبقه و همكف احداث بنا شده است (عرفا سه طبقه) در ادرس خيابان 22 بهمن (هواشناسي) كوچه شقايق 8 در انتهاي كوچه يك قطعه مانده به آخر واقع شده است از دو ضلع دسترسي به كوچه 10 متري دارد (ضلع جنوبي و غربي) سازه ان بصورت اسكلت فلزي  با طاق ضربي مي باشد فاقد نما بيروني بوده و در حال حاضر 2 طبقه از ان محل سكونت مستاجر مي باشد و طبقه ديگر محل سكونت محكوم عليه آقاي صادقي است راه عبور طبقات اول و دوم بصورت مشترك و طبقه همكف از درب ماشين رو حياط جهت عبور و مرور استفاده مي شود. شش دانگ آن تحت پلاك 2986 فرعي از 52 اصلي بخش 12 كرمانشاه كه ذيل ثبت 8113 و صفحه  106 و دفتر 57  با حدود اربعه شمالا بطول 11 متر ديوار به ديوار ملك مجاور شرقا بطول 20 متر ديوار به ديوار ملك مجاور جنوبا بطول 11 متر  به كوچه غربا بطول 20 متر درب و ديوار به كوچه. سند ملک موصوف در اجراي راي شماره 139460316007001262 مورخ 1394/06/29 قانون تعيين تكليف اراضي و املاك فاقد سند رسمي بنام محکوم علیه  صادر و تسليم شده است كه برابر سند شماره ح50378 مورخ 1400/12/16 دفتر 39 روانسر در قبال مبلغ 550/000/000 تومان در رهن بانك كشاورزي و برابر سند شماره 34730 مورخ 1395/09/25 دفتر 39 روانسر در قبال مبلغ 522/000/000 تومان در رهن بانك كشاورزي مي باشد.با توجه به پروانه ساخت و پايان كار شهرداری، طبقه همكف به مساحت 129.88 متر مربع كه ميزان 16.5 متر مربع آن پاركينگ مي باشد. طبقه اول151.64 متر مربع. طبقه دوم 151.64 متر مربع مي باشد. طبقه سوم بصورت اتاقك بالاي پشت بام به مساحت 34.65مترمربع. ملك  مرقوم برابر قوانين و مقررات ثبتي سابقه تفكيك ندارد و بصورت كلي ارزيابي گردیده است اما چون  در پروانه ساخت  و سوابق شهرداري موجود در پرونده ثبتي  مساحت هر واحد را تعيين نموده جدا از اينكه تفكيك ثبتي برابر قانون آپارتمانها  صورت نگرفته بشرح ذیل برآورد گردیده است. همکف 2/857/360/000 تومان . طبقه اول 3/336/080/000 تومان . طبقه دوم 3/336/080/000 تومان . طبقه سوم 762/300/000 تومان. ارزش كل پلاك موصوف 10/291/820/000 تومان برآورد گردیده است. مقررگردیده ملک موصوف در روز دوشنبه مورخ 402/10/18 ازساعت10 الی11 صبح ازطریق مزایده دردفتراجرای احکام مدنی دادگستری روانسر به فروش برسد قیمت پایه ازبهای ارزیابی شده شروع وبه کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و میزان مالکیت خریدار معادل 1/879/208/500 تومان(سهم محکوم علیه،مرتهن و نیم عشردولتی) مشاع از بالاترین قیمت پیشنهادی محاسبه می گردد. ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس ازبرنده مزایده دریافت ونامبرده مکلف است حداکثرتایکماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید.درغیراین صورت ده درصدپرداختی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد. طالبین می توانند 5 روزقبل ازموعد مزایده به این اجرا مراجعه تاترتیب بازدیدآنان ازاملاک موردمزایده داده شود.

مدیردفتراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان روانسر- اقبال اردلان