ساختمان مسکونی به مساحت 120 متر

6100000000

توضیحات

شماره پرونده:
9609982164100739
شماره آگهی:
140191460000543547
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فيروزكوه
تاریخ صدور:
1401/10/15
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

 

آگهی مزایده نوبت اول

درخصوص کلاسه اجرایی 9900267 و 960410 دعوی ابوالفضل بنار به طرفیت حسین بنار جلسه مزایده ای مورخه 1401/11/03 ازساعت 10 صبح الی 10/30 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری فیروزکوه مبنی برفروش اموال مشروحه ذیل برقرار است. متقاضیان شرکت درجلسه مزایده میتوانند ضمن بازدید از اموال واقع در فیروزکوه – روستای شهرآباد پیشنهاد خود را به دفتر اجرای احکام ارائه نمایند. مزایده از قیمت پایه آغاز میشودو پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیها می باشد. کسانی حق شرکت در مزایده را دارند که 10% قیمت پایه را واریز و فیش مربوطه را ارائه نمایند. برنده مزایده می بایست 10% قیمت پایه را واریز و مابقی قیمت پیشنهادی را حداکثر ظرف یکماه از تاریخ مزایده پرداخت نمایید در غیر اینصورت 10% تودیعی پس از کسر هزینه های اجرایی به نغع دولت ضیط خواهد شد. ضمناً درصورتیکه مزایده مقارن با تعطیلی پیش بینی نشده ای گردد مزایده روزکاری بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.

لیست اموال موضوع مزایده:

فروش 197 سهم از 2000 سهم مشاع آقای حسین بنار (یکی از وراث ملک) از 20571 سهم ( محاسبه با ضریب 1000) از شش دانگ از یک ساختمان با سند رسمی متعلق به مرحوم ارسطو بنار تحت پلاک ثبتی 945 فرعی از سنگ 97 اصلی به مساحت 1356/27 متر مربع دارای ساختمان مسکونی به مساحت 120 متر مربع با قدمت 42 سال ئ پارکینگ و انباری و طویله سرا با قدمت 42 سال به مساحت 250 متر مربع و مابقی مشجربه درختان مثمر در روستای شهرآباد که ارزش شش دانگ ملک فوق مطابق نظر کارشناس جمعا به مبلغ 6/100/000/000 تومان برآورد که سهم آقای حسین بنار از زمین مذکور به میزان 593/000/000 تومان می باشد که 197 سهم قابل مزایده از 2000 سهم محکوم علیه به میزان 58/477/045 تومان ( جمع طلب دو پرونده) جهت قیمت پایه مزایده اعلام می گردد.

مدیر شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فيروزكوه – محسن برقی

 

استان تهران – شهرستان فيروزكوه – شهرك وليعصر – ميدان شهداي ناجا – سايت اداري – بلوار جانبازان – جنب اداره ثبت احوال – تلفن:76442223 كدپستي:3981645941

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/03