ساختمان مسکونی بلوار ارتش

123000000

توضیحات

9309982668101113

140068460000513626
شعبه دوم نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران

1400/10/18

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

برگ آگهی مزایده نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان نظرآباد بشماره 0000238 مورخ 15/9/1400  محکوم علیه تقسیم ترکه مرحوم بهمن ابدالی محكوم است به ‌پــرداخت مبلغ  ريال به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له  ونيز پرداخت مبلغ  ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف  قولنامه ای  اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران بلوار ارتش خ وثوف خ رضوان پ62  و با کیفیت ملک آقای بهمن ابدالی کاربری زمین مسکونی مساحت زمین طبق سند 194.50متر مربع با ابعاد طبق سند شمالا 12.25متر به گذر شرقا 15.10متر به پلاک جنوبا 10.20به پلاک و غربا 3متر به گذر و 16.25به پلاک می باشد .زیر بنای ملک طبق این سند جمعا 524.00متر مربع در در 4طبقه با اسکلت فلزی شامل طبقه زیرزمین به مساحت 130.00متر مربع 120.00متر مربع تاسیسات و انباری و10.00متر مربع راه پله طبقه همکف به مساحت 130.00متر مربع 10.00متر مربع 2واحد پارکینگ طبقه اول به مساحت 129.00متر مربع 10.00متر مربع راه پله و 119.00متر مربع یک واحد مسکونی و طبقه دوم به مساحت 135.00متر مربع 10.00متر مربع راه پله و 125.00متر مربع یک واحد مسکونی می باشد .مساحت زمین طبق سند 194.50متر مربع و مساحت زمین پس از اصلاحی 188.40متر مربع و بنای اجرا شده بر خلاف پروانه تخریب و نوسازی فوق لاشاره در 5طبقه با اسکلت فلزی به شرح طبقه زیرزمین شامل 108.50متر مربع یک واحد مسکونی و 19.00متر مربع تاسیسات و 6.50متر مربع راه پله طبقه همکف شامل 121.50متر مربع دو واحد پارکینگ و 12.00متر مربع راه پله طبقه اول شامل 128.50متر مربع یک واحد مسکونی و 12.00متر مربع راه پله طبقه دوم شامل 128.50متر مربع دو واحد مسکونی و 12.00متر مربع راه پله طبقه سوم شامل 128.00متر مربع یک واحد مسکونی و 12متر راه پله می باشد .سایر موارد به شرح سند مذکور .طبق بازدید ملک مورد نظر عبارت است از ساختمان جنوبی 5طبقه با نمای سنگ طبقه زیرزمین شامل تاسیسات و یک واحد مسکونی طبقه همکف شامل پارکینگ و یک واحد مسکونی طبقه اول شامل یک واحد مسکونی طبقه دوم شامل دو واحد مسکونی و طبقه سوم شامل یک واحد مسکونی می باشد . واحدهای طبقات دو خوابه و سه خوابه با آشپزخانه با کابینت ام دی اف و… کف سرامیک و موزائیک سیستم گرمایش شوفاژ سیستم سرمایش کولر آبی و نازک کاری دیوار ها گچ و رنگ و …می باشد ساختمان فاقد آسانسور بوده و دارای شماره شناسایی 39968048بوده و در پهنه R122 طرح تفضیلی شهر تهران قرار دارد .ملک دارای 6انشعاب برق یک انشعاب گاز و یک انشعاب آب می باشد .در زمان بازدید ساختمان در اختیار مستاجرین قرار داشت . با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزششدانگ  مبلغ    123.000.000.000 ريال ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید پس از دق الباب واحد دوم طبقه دوم واحد شرقی آقایی به نام محسن ابراهیمی فرزند عباسعلی اظهار داشتند که طبق اجاره نامه محل را به مدت یکسال از تاریخ 30/9/1400الی 30/9/1401به مبلغ پنجاه میلیون پیش و ماهیانه هفتصد هزار تومان اجاره نموده ام طبقات دیکر نیز پاسخگو نبودند . لذا مقرر گردید  شش دنگ ملک مذکور در روز شنبه مورخ 9/11/1400 ازساعت 9الی 9:30 با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران  میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 1      از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.62

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

در روز شنبه مورخ 9/11/1400 ازساعت 9الی 9:30