ساختمان قدیمی خ پرستار

6000000

توضیحات

9909988111600880

140028460000108352
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان

1400/10/15

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده نوبت دوم ( دستور فروش)

مورد مزایده : آپارتمان واقع در بلوار بعثت

در پرونده کلاسه 0000123 اجرایی طی رأی صادره از شعبه 8 دادگاه حقوقی همدان – شعبه اول اجرای احکام مدنی

خواهان: حسین بختیاری اصل

خوانده :فریماه فرجی

آدرس مورد مزایده : همدان-بلوار بعثت-بعد از پارک مردم-خیابان پرستار-خیابان پیروزی-کوچه پگاه-نبش کوچه شفق 3-پلاک 12 کدپستی 6516917599

مورد مزایده :  ارزش ششدانگ 6.000.000.000 تومان  میباشد.

مشخصات مورد مزایده:

یکدستگاه آپارتمان طبقه همکف از یک مجموعه دو واحدی که دارای پلاک فرعی 19305 از اصلی یک مفروز و مجزی شده از 10002 فرعی از اصلی مذکور قطعه یک تفکیکی میباشد که مساحت آن 193.5 متر مربع بوده و دارای دو جلد سند 3 دانگی مشاع میباشد ملک مورد نظر دارای پارکینگ قطعه 2 تفکیکی به مساحت 12.5 متر مربع در طبقه همکف و 3.83 متر مربع بالکن است مطابق اسناد ارایه شده توسط آقای بختیاری عرصه کل ملک 299.5 متر مربع بوده که در ارزیابی لحاظ شده است ساختمان از نوع آجری بوده و قدمت آن حدود 25 سال است و ملک انشعابات آب برق و گاز را دارا است.

لذااین اجراء وفق ماده 9و10آئین نامه قانونی افراز وفروش املاک مشاع مصوب 1357نسبت به فروش آن درتاریخ 13-11-1400 ساعت 8 تا 8.30 صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکوربا هماهنگی واحد مزایده  قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت  قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید متقاضیان جهت جلوگیری از اطاله دادرسی برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720  یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست  10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده  باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایندکه در صورت برنده نشدن به آنها عودت خواهد شد.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

یک نسخه در تابلو اعلانات الصاق گردید

رونوشت : ریاست محترم واحد ارجاعات همدان جهت اقدام در خصوص الصاق در محل

اطلاعات بیشتر

مهلت

درتاریخ 13-11-1400 ساعت 8 تا 8.30 صبح