ساختمان قدیمی جاده قلعه قاضی

رایگان

توضیحات

9909988370300373

140028460000108701
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تويسركان

1400/10/15

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اگهی مزایده

 

حسب تقاضاي    خواهان  در پرونده كلاسه  970439/ اجرا مبني بر فروش    میزان  سهم  الارث  محکوم علیه فرشید  ترکاشوند حسب نظریه کارشناسی پیوست پرونده اجرایی    شامل؛

میزان 33/6 سهم مشاع  از 96 سهم مشاع از  پلاک ثبتی  شماره 29  فرعی از 3944 اصلی بخش یک  به مساحت کل ملک 126/65 دارای  سند مالکیت  اصلی با شماره  چاپی 569477 سری الف  سال 97 واقع در نشانی  تویسرکان-  کوی رجائی- میدان رجائی-  ابتدای جاده قلعه قاضی  – کوی فاتح –  دو طبقه به صورت  دو بر  و راه مجزا  با اسکلت نیمه فلزی  و سقف طاق  ضربی  با قدمت 15 سال  ساخت  -طبقه  همکف  برابر 50 متر مربع  با انباری  به مساحت 11 متر مربع  و طبقه اول  به مساحت 75 متر مربع  با انباری  واقع  در طبقه همکف  برابر 23 متر مربع  دارای امتیارات برق  و دو گاز و دو آب    که براي  مورخ    1400/11/05ساعت 9صبح  تا 10  صبح  که  در محل اجراي احكام حقوقي به مزایده گذاشته میشود لذا کسانی که تمایل به شرکت در مزایده را دارند می توانند 5روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال توقیفی بازدید و در وقت مقرر جهت شرکت در مزایده در این اجرا حاضر شوندمزايده از قيمت كارشناسي شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي از سوي خريدار فروخته خواهد شد  ضمنا” ده درصد قیمت پیشنهادی نقدا”ومابقي حداكثر  ظرف یکماه از برنده مزایده اخذ خواهد شد./.و چنانچه برنده مزايده در وقت تعيين شده نسبت به پرداخت قيمت پيشنهادي اقدام ننمايد ده درصد واريز شده پس از كسر هزينه اجرايي به نفع صندوق دادگاه ضبط و مزايده باطل خواهد شد .

 

دادورز  شعبه  اجرای احكام  حقوقی تویسرکان

                            میرزاجانی 

اطلاعات بیشتر

مهلت

مورخ    1400/11/05ساعت 9صبح  تا 10  صبح