ساختمان شامل 4طبقه تک واحدی 5خوابه و یک سوئیت

471900000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980227300514
شماره آگهی:
140068460000522345
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1400/10/25
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

در پرونده اجرایی به کلاسه 0000536-ج/4 به موجب دادنامه شماره 140068390005328661 صادره ازشعبه 13دادگاه عمومی تهران موضوع دعوی محسن بنکدار اصفهانی خواندگان ناهید-حمید-ابوالحسن همگی بنکدار اصفهانی حکم به فروش پلاک ثبتی 58850 فرعی از 3526 اصلی بخش 3 تهران وتقسیم وجوه حاصل ازآن بین مالکین مشاعی صادرگردیده است ، که دراین خصوص مراتب جهت ارزیابی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و بشرح ذیل توصیف اجمالی وارزیابی گردیده است:

1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک: محسن بنکدار اصفهانی

2-محل وقوع ملک:تهران -یوسف اباد خیابان 28 شرقی پلاک 15

3-وضعیت ثبتی وکاربری ملک:مسکونی

4-وضعیت ملک ازلحاظ اجاره ومدت ومیزان اجاره:ندارد

5-وضعیت ملک ازلحاظ مشاعی یامفروزبودن:مشاع

6-وضعیت ملک ازلحاظ حقوقی که اشخاص نسبت به آن تحت هرعنوان دارند:

7-توصیف اجمالی ملک:ملک فوق بصورت چهارطبقه بنا بعلاوه قسمتی زیرزمین با اسکلت نیمه فلزی و سقف های طاق ضربی می باشد ملک دارای پایانکار از طرف شهرداری منطقه شش تهران صادر گردیده .طبقه زیر زمین بمساحت 77/00 متر مربع بصورت انبار و تاسیسات مسکونی-طبقه همکف بمساحت 250/00 متر مربع شامل یک واحد انبار مسکونی بمساحت 1/00 متر مربع و 5 واحد پارکینگ مسکونی بمساحت 179/00 متر مربع و یک واحد سرایداری بمساحت 40/000 متر مربع و راه پله مسکونی بمساحت 16/00 متر مربع-طبقه اول بمساحت 250/00 متر مربع شامل یک واحد مسکونی بمساحت 234/00 متر مربع و راه پله مسکونی بمساحت 16/00 متر مربع-طبقه دوم بمساحت 250/00 متر مربع شامل یک واحد مسکونی بمساحت 234/00 متر مربع و راه پله مسکونی بمساحت 16/00 متر مربع-طبقه سوم بمساحت 250/00 متر مربع شامل یک واحد مسکونی بمساحت 234/00 متر مربع و راه پله مسکونی بمساحت 16/00 مترمربع-

طبق بازدید بعمل امده طبقه اول ملک بمساحت حدود234/00 متر مربع بصورت تک واحدی شامل پنج اتاق و سه سرویس بهداشتی و اشپزخانه و هال و پذیرایی و بالکن با کف موکت و بدنه دیوارها گچکاری و کاغذ دیواری و سقف نقاشی می باشد و بدنه اشپزخانه و سرویس ها کاشیکاری گردیده است واحد فاقد سکنه بود و بنا بر اظهار اتاق های واحد فوق توسط شورای حل اختلاف پلمپ گردیده و درب اصلی واحد توسط حمید بنکدار اصفهانی جهت بازدید گشوده شد -طبقه دوم ملک بمساحت حدود 234/00 متر مربع بصورت تک واحدی شامل پنج اتاق و سه سرویس بهداشتی و اشپزخانه و هال و پذیرائی و بالکن با کف پارکت و بدنه دیوار ها و سقف گچکاری و نقاشی می باشد و بدنه اشپزخانه و سرویس ها کاشیکاری گردیده و بنابر اظهارات دراختیار اقای حمید بنکدار اصفهانی قرار داشت و در واحد فوق ساکن بود -و طبقه سوم ملک بمساحت حدود 234/00 متر مربع بصورت تک واحدی شامل پنج اتاق و سه سرویس بهداشتی و اشپزخانه و هال و پذیرائی و بالکن با کف موکت و بدنه دیوارها و سقف گچکاری و نقاشی میباشد و بدنه اشپزخانه و سرویس ها کاشیکاری گردیده است و بنا بر اظهار در اختیار اقای محسن بنکدار اصفهانی قرار داشت و در واحد فوق ساکن بود نمای جنوبی ساختمان سنگ و کف راه پله و پاگردها سنگ و بدنه راه پله گجکاری و نقاشی گردیده است طبقه همکف یک سوئیت سرایداری و طبقه زیر زمین موتورخانه تاسیسات و یک انباری و یک سرویس بهداشتی در پاگرد زیر زمین وجود دارد ملک دارای ایفون می باشد و فاقد اسانسور و سیستم گرمایش اپارتمان شوفاژ موتورخانه و سیستم سرمایش ان کولر می باشد و ملک فوق دارای انشعابات اب و برق و گاز شهری می باشد

8-قیمت ارزیابی شده ملک جهت پایه مزایده:471/900/000/000 ریال معادل چهل و هفت میلیاردو یکصدو نود میلیون تومان

بنابراین مقررگردید شش دانگ ملک فوق الذکردرروز شنبه به تاریخ 1400/11/16 ازساعت 11/00 الی 11/30 در محل مزایده واقع درتهران میدان فردوسی خ قرنی نبش خ سمیه مجتمع قضایی شهید بهشتی ط5 واحد مزایده ازطریق مزایده حضوری به فروش برسد . مزایده ازقیمت کارشناسی یاد شده شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصدمبلغ پیشنهادی فی المجلس از خریداراخذ و ما بقی ثمن را خریدارمکلف است حداکثرظرف مهلت یکماه ازتاریخ برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز و قبض آن را به این اجرا تحوبل نماید درغیراینصورت ده درصد دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد گردید.

اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهیدبهشتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/16 ازساعت 11/00 الی 11/30