ساختمان سه طبقه مسکونی جنوبی ساز

19100000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709980229101038
شماره آگهی:
140091460000613601
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اسلامشهر
تاریخ صدور:
1400/10/25
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

گهی مزایده

در پرونده ی کلاسه 000912/5، با عنایت به مفاد نیابت ارسالی از اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران در اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر محکوم علیه خانم لیلا عباسقلی فرزند عباس محکوم است به پرداخت 1/640/309/837 در حق محکوم له خانم حوریه بلوخیا ومبلغ 80/925/491 ریال بعنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت ؛ حسب تقاضای محکوم له، اموال بشرح ذیل توقیف وازطریق مزایده به فروش خواهد رفت.

بسمه تعالی

ریاست محترم اجرای احکام مدنی دادگستری اسلامشهر

سلام علیکم

احتراماً بازگشت به پرونده کلاسه فوق در خصوص ارزیابی یک ملک به شماره پلاک 11/1268 باستحضار می رساند : اینجانب پس از اطلاع از قرار کارشناسی با راهنمایی متقاضی از محل وقوع ملک به نشانی : اسلامشهر –فیروز بهرام –خ میرزا قوام-انتهای کوچه صاحب الزمان-پلاک 24 بازدید نموده که شهر و مستندت کارشناسی به قرار زیر است :

شرح و مستدات کارشناسی 1-براساس تصویر برگه استعلام ثبت از حوزه ثبت ملک اسلامشهر به شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری اسلامشهر به شماره140085601059010093 مورخ 1400/06/03 مراتب بازداشت پلاک ثبتی 1268 فرعی از 11 اصلی –بخش 12 تهران به مساخت 123/4متر مربع مازاد اول با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک 140005801059001069 مورد ثبت 16247 در صفحه 13 دفتر 97 دفاتر اسلامشهر بخش 12 تهران حوزه ثبت ملک اسلامشهر مالک آقای عباس عباسقلی فرزند حسینقلی مالک ششدانگ عرصه و اعیان درای سند مالکیت اصلی به شمره چاپی322823 در دفتر بازداشتی و پرونده و سند مالکیت قید گردیده است .محدودیت یک مورد بازداشت دائم به موجب دستور 1398191001910445 مورخ 1398/09/21صادره از دادیار محترم شعبه نیابت دادسرای اسلامشهر به نفع بازداشت میباشد . بازداشت به صورت غیابی با حفظ حقوق بازداشتی مقدم و نسبت به سهم الارث احتمالی خانم لیلا عباسقلی میباشد .

2-پس از بازدید ملاحظه گردید ملک مورد اشاره به صورت یکباب ساختمان سه طبقه مسکونی جنوبی ساز (زیر زمین +همکف و اول ) که با اسکلت نیمه فلزی و نمای سیمان احداث شده است قدمت طبقات زیر زمین و همکف حدود 30 سال و طبقه اول حدود 7 سال میباشد.زیر زمین (سقف طاق ضربی کف سرامیک -دیواره در پذیرایی و خوابها سرامیک+گچ) و همکف (سقف طاق ضربی-کف سیمان-دیواره در پذیرایی و خواب پتینه ) و طبقه اول (سقف سبک کف سرامیک –دیواره در پذیرایی و خواب گچ )هر یک مشتمل بر یک خواب پذیرایی آشپزخانه و سرویس ها بوده و دارای سرامیک – دیواره در پذیرایی و خواب گچ ) هر یک مشتمل بر یک خواب پذیرایی آشپزخانه و سرویس ها بوده و دارای انشعاب برق و گاز و آب میباشند . ضمناً یک باب انباری در حیاط مشاهده گردید بنا به اظهار طرفین ملک متعلق به وراث مرحوم عباس عباسقلی بوده که دارای دو دختر و چهار پسر و یک همسر میباشد.

نظریه کارشناسی :

با عنایت به موارد فوق ،مدارک موجود ، موقعیت محلی و زمانی و سایر عوامل موثر در کارشناسی:

ارزش ششدانگ پلاک ثبتی 11/1268بخش 12 تهران شامل عرصه و اعیان و انشعابات به شرط نداشتن هرگونه دیون احتمالی و منع قانونی به مبلغ 19/100/000/000 ریال(یک میلیارد و نهصد و ده میلیون تومان) ارزیابی می گردد.

خریدار می بایست ده درصد مبلغ کارشناسی را درکارت بانکی به همراه داشته باشد. 1- مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شروع می گردد. 2- محل فروش اموال اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر می باشد. 3- هر کس می تواند 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی یک، از ملک بازدید و در مزایده شرکت نماید. روز انجام مزایده 1400/11/18 از ساعت 10/30 الی 11/30 صبح می باشد. برنده مزایده 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس می بایست به حساب سپرده دادگستری اسلامشهر واریز و فیش مربوطه را ارائه نماید. مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده و مابقی مبلغ را در فرجه ی قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت نماید.

کلام اله قره بقلو- دادورز اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/18 از ساعت 10/30 الی 11/30 صبح