ساختمان دو بر 2 طبقه با 4 باب مغازه به مساحت حدوداً 267 مترمربع واقع در سدآباد، خيابان شهيد دكتر بهشتي نبش كوچه ابوذر

124575000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809988120100443
شماره آگهی:
140028460000113325
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اسدآباد
تاریخ صدور:
1400/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

در پرونده کلاسه980402 اجرايي محکوم عليه اقاي 1-غلامرضا صوفيان 2- خانم زهرا صوفيان 3- زهره صوفيان 4-محمد رضا صوفيان 5- فاطمه صوفيان همگي فرزندان تيمور محکومند به فروش ملک مشاع مرحوم تيمور صوفيان به شماره پلاک ثبتي 10 فرعي مجزي شده از 213 اصلي با توجه به عدم قابل افراز بودن و پرداخت مبلغ12/500/000 ريال بابت حق الزحمه کارشناس در حق محکوم له خانم شکوفه صوفيان فرزند تيمور به نسبت سهم الارث گرديده است لذا با توجه به اينکه محکوم عليهم نسبت به برائت ذمه خويش اقدامي نکرده اند اين اجرا به درخواست محکوم له اقدام به توقيف اموا غير منقول ماترک مرحوم تيمور صوفيان بشرح ذيل الذکر نموده ، در تاريخ 1400/11/24 راس ساعت 10 صبح اقدام به عمليات مزايده جهت تاديه محکوم به مي نمايد مهذا کساني که تمايل به شرکت در مزايده را دارند مي توانند در مدت 5 روز قبل از مزايده اموال مشروحه ذيل را ملاحظه نمايند. ضمنا مزايده در اجراي احکام مدني دادگستري اسداباد برگزار مي گردد. اموال توقيفي شامل محل وقوع ملك واقع در شهر اسدآباد، خيابان شهيد دكتر بهشتي نبش كوچه ابوذر پلاك 2 كدپستي 6541617469 ارزيابي پلاك ثبتي 10 فرعي مجزي شده از 213 اصلي ملك موصوف شامل ششدانگ يك باب ساختمان مسكوني به همراه چهار باب مغازه هاي احداثي به مساحت حدوداً 267 مترمربع با موقعيت استقرار دو بر خيابان بهشتي و كوچه ابوذر به مالكيت قهري ورثه مرحوم تيمور صوفيان مي باشد اعيان ساختمان شامل يك ساختمان 2 طبقه با پايه آجري و پوشش سقف تيرآهن و طاق ضربي قديمي ساز شامل 4 باب مغازه با زيربناي حدوداً 120/75 مترمربع به انضمام 19/9 مترمربع بالكن و زيربناي مفيد حدوداً 100 مترمربع در بر بلوار بهشتي كه قدمت ساختمان حدود بيش از 40 سال مي باشد كه به اجاره به غير واگذار شده است و يك واحد مسكوني شامل پاركينگ در طبقه همكف و چند اتاق در جنب و فوقاني آن و مغازه ها با زيربناي حدوداً 245/42 مترمربع و ته سازي در گوشه حياط در قسمت الحاقي با زيربناي حدود 26/20 مترمربع در عرصه اي به مساحت حدود 43/19 مترمربع كه خارج از محدوده سند است. 4 باب مغازه داراي امتيازات آب و برق و گاز مستقل است كه به مستاجران تعلق دارد واحد مسكوني ملك فوق نيز داراي امتيازات آب و برق و گاز مستقل است. ضمناً سهم الارث احدي از ورثه بنام غلامرضا صوفيان حسب سند شماره 900419 مورخ 1390/04/27 بازداشت مي باشد. ارزش ششدانگ ملك مذكور با در نظرگيري امتيازات و و عدم بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله حقوق مكتسبه مستاجران به ميزان 124575000000ريال (معادل دوازده ميليارد وچهارصد و پنجاه و هفت ميليون و پانصد هزارتومان تمام) توسط کارشناسان قيمت گذاري شده است بديهي است برنده مزايده کسي است که بيشترين قيمت را پيشنهاد نمايد. مي بايست ده درصد را في المجلس و مابقي را ظرف مدت قانوني از تاريخ مزايده تاديه نمايد. (ضمناً در صورتي که برنده مزايده در موعد مقرربقيه بهاي اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد.)ضمناً مازاد پلاک ثبتي از ناحيه شعبه اجراي احکام کيفري د بازداشت مي باشد .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/24 راس ساعت 10 صبح