ساختمان دوبر 3 طبقه تجاری مسکونی واقع در خیابان سی متری نیروی هوایی پایین تر از میدان چهار گوش نبش خیابان 6/30 مهاجرانی

265000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920002927796
شماره آگهی:
140068460000529263
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدرس تهران
تاریخ صدور:
1400/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب اجراییه صادره از شعبه 84 دادگاه عمومی و حقوقی تهران به شماره 140068390007149743 مطروحه در اجرای احکام متمرکز شهید مدرس به کلاسه شماره 0000608/ج له پریوش ماهبان علیه فاطمه شیرازی و آزیتا و محسن و سرور اعظم منیر اعظم فرامرز فریبا مصطفی همگی ماهبان و طاهره مکاریان چهار سوقی به خواسته دستور فروش ملک مشاع به پلاک ثبتی 4468فرعی از 4476اصلی به نشانی خیابان سی متری نیروی هوایی پایین تر از میدان چهار گوش نبش خیابان 6/30 مهاجرانی پلاک 120و118و116و114و112 و از خیابان مهاجرانی پلاک 1 می باشد که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردید

احتراماً به پرونده اجرایی کلاسه ی بایگانی0000608 موضوع دادخواست خانم پریوش ماهبان به طرفیت آقای مصطفی ماهبان و غیره در خصوص دستور فروش ملک پلاک ثبتی4468/4476 به نشانی تعرفه شده سی متری نیروهوایی- پایین تر از میدان چهارگوش -نبش خیابان 30/6 ( مهاجرانی )پلاک های شهرداری ۱۱۲ و ۱۱۴ و ۱۱۶ و 118 و ۱۲۰ و از خیابان مهاجرانی پلاک ۱ به اینجانب کارشناس منتخب طی دو بار مراجعه به محل یکبار در معیت خواهان و بار دوم در معیت احدی از خوانندگان ، از محل وقوع ملک بازدید به عمل آورده که پس از بررسی و معاینه، نتیجه به شرح زیر است هزار می رساند:

مشخصات ملک ثبتی

مورد کارشناسی به موجب تصویر سند مالکیت تک برگی ارائه شده که اصالت آن جهت تشخیص از صلاحیت اینجانب خارج است. مجموعه شش دانگ عرصه و اعیان زمین (وضعیت خاص طلق )به شماره جهار هزار و چهار صد و شصت و هشت فرعی از چهار هزار و چهار صد و هفتاد و شش اصلی مفروز و مجزا شده از ۵۶ فرعی از اصلی مذکور بخش ۷ حوزه ثبت پیروزی تهران به مساحت (220 )دویست و بیست متر مربع با حدود زمین شمالا (00/11 )یازده متر به قطعه، شرقا (00/20 )بیست متر به خیابان سی متری ،جنوبا (00/11 ) متر به خیابان ۱۵ متری و غربا بند (00/20 ) بیست متر به قطعه بوده که به میزان یک سهم مشاع ازیازده عرصه و اعیان آن مطابق گواهی انحصار وراثت شماره 9800091660373 مورخ 13/06/1398 شعبه ۶۱۷ شماره ۱۳ حل اختلاف تهران به خانم پریوش ماهبان انتقال و سند مالکیت شماره چاپی 447349 الف /99صادر گردیده است.

همچنین به موجب تصویر پروانه ساختمانی صادره طی شماره 27/8/48 -17794 شهرداری ،مجوز احداث بنا در سه اشکوب ۵ باب مغازه و آپارتمان صادر لیکن پایان کار ارائه نگردیده است .

مشخصات ظاهری ملک :

حسب بازدید به عمل آمده ملک مورد تعرفه دوبر( شرقا به خیابان سی متری نیروهوایی و جنوبا به خیابان مهاجرانی )و اعیانی موجود در آن سه طبقه با نمای سنگ و قدمت حدود ۵۰ سال، طبقه همکف مشرف به خیابان ۳۰ متری از شمال به جنوب و مغازه های لوازم خانگی -سراجی -ورودی به راه پله طبقات -مغازه زیر پله -دیزی سرا- قنادی و در خیابان 30/6مغازه تعمیر کفش برادران (که حسب اعلام در محل حیاط خلوت احداث گردیده) طبقه همکف روبه روی راه پله یک باب اتاق و راهروی که در امتداد طول حیات خلوت ادامه داشته و طبقات اول و دوم هر طبقه ۲ واحد شمالی و جنوبی که واحدهای شمالی مجتمع برهال ورودی یک اتاق تک و دو اتاق تودرتو و آشپزخانه و سرویس و حمام و بالکن می باشد.

نظریه کارشناسی:

با عنایت به موارد مشروحه فوق و مساحت و موقعیت و در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در قضیه و فارغ از موارد ثبتی و حقوقی مترتب بر ملک و مدارک ارائه نشده آن ،ارزش ششدانگ عرصه و اعیان ملک پلاک ثبتی بدون احتساب حقوق تجاری و سرقفلی مغازه های لوازم خانگی سراجی -دیزی سرا -و قنادی خوشه و تعمیرات کفش برادران (که حسب اظهار سرقفلی آنها متعلق به غیر بوده و تعمیرات کفش برای برادران حیاط خلوت ملک بوده و با ایجاد سقف نصب درب و پنجره تبدیل به یک باب مغازه گردیده )و بدون احتساب هرگونه بدهی و تعهدات به شهرداری بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی به مبلغ ریال 000/000/000/265میلیارد ریال (دویست و شصت و پنج میلیرد ریال )معادل بیست و شش میلیارد و پانصد میلیون تومان جهت فروش از طریق اجرای احکام برآورد و اعلام نظر می گردد .

مقرر است ملک فوق در تاریخ 1400/11/23شنبه ساعت 10 الی 11 صبح در اتاق مزایده در طبقه چهارم مجتمع قضایی شهید مدرس واقع در حکیمیه خیابان نشوه سازمان آب کوی امام حسین علیه السلام به فروش میرسد مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و اشخاصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد 10درصد مبلغ پیشنهادی نقدا و فی المجلس از برنده مزایده به صورت قبض سپرده اخذ خواهد شد و مابقی ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده دریافت خواهد شد در غیر این صورت مزایده باطل و به وقت دیگری موکول می شود و مبلغ 10درصد پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از حلول مزایده نسبت به بازدی ملک به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از مورد مزایده داده شود ضمنا متقاضیان می بایست در بدو ورود به جلسه مزایده مبلغ 10 درصد را به صورت قبض سپرده به همراه داشته باشند

دادورز اجرای احکام متمرکز شهید مدرس وثوق

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/23شنبه ساعت 10 الی