ساختمان داراي 2/5طبقه تجاری مسکونی و پیلوت به صورت انباری واقع در ميدان شمشيري، خيابان قزوين، خيابان شهيد سبحاني، خيابان شهيد بيدوا

41000000000

توضیحات

9609980213800570

140068460000531615
اجراي احكام شعبه 189 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/10/28

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

 

اگهی مزایده اموال غیر منقول

 

بموجب پرونده کلاسه 9900267ج  و دادنامه صادره از شعبه 189 دادگاه عمومی تهران خواهان امیررضا ادیبی و                  خواندگان بتول ادیبی و غیره…  دایر بر فروش ملک (نسبت به 5 دانگ از 6 دانگ) به پلاک ثبتی 2397/5464 بخش 10 تهران  و تقسیم ثمن حاصله  به آدرس تهران، ميدان شمشيري، خيابان قزوين، خيابان شهيد سبحاني، خيابان شهيد بيدوا، پلاك 17    به شرح دادنامه شماره 1399168009560035        صادره از شعبه فوق الذکر پلاک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر : ملك موصوف ساختماني با موقعيت شمالي(گذر جنوبي 10متري)در آدرس صدرالاشاره واقع گرديده است.نماي ساختمان سنگ و قدمت بنا بيش از 40 سال مي باشد. ملك زمان بازديد تخليه بوده است.

كل ساختمان داراي 2/5طبقه بنا و يك باب زيرزمين مي باشد.زيرزمين بصورت يك باب انباري به مساحت حدود 18 مترمربع و همكف بصورت يك باب مغازه همراه با بالكن و يك واحد مسكوني و يك و نيم طبقه مسكوني روي همكف مي باشد.مغازه كه ازچند سال پيش تاكنون فاقد فعاليت مي باشد داراي پوشش كف موزائيك و بدنه تا حدود يك متر كاشي و بالاتر گچ مي باشد.طبقه همكف مسكوني شامل دو اتاق و يك آشپزخانه زيرپله و يك توالت در حياط مي باشد.طبقه اول نيز داراي دو اتاق تودر تو و يك آشپزخانه در پاگرد بين همكف و اول و توالت و حمام در پاگرد بين طبقه اول و دوم ميباشد.يك اتاق در نيم طبقه دوم . يك آشپزخانه نيز در خرپشته واقع گرديده است. دربها و پنجره هاي داخلي فلزي،كف طبقات موزائيك و ديوارها گچ و نقاشي مي باشد.ملك داراي انشعابات برق و آب وگاز شهري مي باشد. توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت  11:00        الی  11:30    مورخ 1400/11/24                        در محل اجرای احکام از طریق مزایده به قیمت  41،000،000،000 ريال (معادل چهار ميليارد و يكصد ميليون تومان) تعيين و اعلام مي گردد.  نظریه کارشناس شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار  الباقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است

اطلاعات بیشتر

مهلت

11:00        الی  11:30    مورخ 1400/11/24