ساختمان تجاری مسکونی دو طبقه پاوه

12667000000

توضیحات

9609981954201269

140050460000133467
شعبه اول اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان پاوه

1400/10/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده

بموجب تصمیم قضائی  صادره از شعبه دادستانی دادسرای شهرستان عباس آباد  سند مالکیت شماره 112 فرعی از 2 اصلی خانقاه به مشخصات یکدستگاه ساختمان دو طبقه که طبقه همکف دو باب مغازه و انباری و طبقه اول شامل یک اتاق خواب  ، هال ، آشپزخانه ، سرویس بهداشتی بوده ،  بمالکیت سيدعلي محمد صالحی  فرزند سیدصالح واقع در روستای خانقاه ضبط گردیده ، که با ارزیابی کارشناس ، قیمت پایه ملک موصوف موصوف یک میلیارد و دویست و شصت و شش میلیون و هفتصد هزار تومان تعیین گردیده که مزایده با قیمت مذکور بتاریخ 1400/11/28 ساعت 11 صبح در محل اجرای احکام کیفری شروع می شود ، کسانی که تمایل به خرید دارند می توانند از ملک فوق بازدید به عمل آورند. برنده مزایده می بایست فی المجلس ده درصد مبلغ نهائی را به حساب سپرده دادگستری واریز نماید .

مدیر دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای پاوه – همتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/28 ساعت 11