زمین

590000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809988110800409
شماره آگهی:
140028460000019386
شعبه صادر کننده:
شعبه ششم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان (خانواده)
تاریخ صدور:
1400/02/29
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگـهی مـزایـده : نوبت اول ( توقیفی)

مورد مزایده : یک قطعه زمین عادی بمتراژ 118 متر مربع واقع در دیزج

در پرونده کلاسه 9900172 اجرایی طی رأی صادره از شعبه 3 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان همدان – شعبه 6 اجرای احکام

محکوم له : مهین گلان پوریان فرزند ابراهیم با وکالت آقای علی چهاردولی آشاقی

محکوم علیه: رضا عبدی فرزند محمد مراد

محکوم به : حدودا 41/5 عدد سکه ومبلغ 30/840/318 ریال به عنوان بخشی از خسارت دادرسی در حق محکوم لها ونیم عشر دولتی برابر قانون

مالک : رضا عبدی

آدرس مورد مزایده : همدان -دیزج- (شهرک حضرت ولیعصر عج) – خیابان ایثار1- خیابان میخک 7 (چهارده معصوم)

لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است .این اجرا به درخواست{ وکیل محكوم له } اقدام به توقیف یک قطعه زمین عادی بمتراژ 118 متر مربع نموده است

مورد مزایده : یک قطعه زمین بمتراژ 118 متر مربع دارای سند عادی (قولنامه) بشماره سریال 0419050 با کد رهگیری قرارداد بشماره 12910060323099 مورخه 92/12/24 فعلا فاقد امتیاز آب و برق و … صاحب زمین ( رضا عبدی ) اظهار داشت کروکی ندارم زمین مورد نظر در حال حاضر خارج از طرح کاربری و محدوده شهرداری میباشد ملک مذکور احتمالا دارای تعریض و عقب نشینی میباشد که قبل از معامله باید استعلام از ادارات جهاد کشاورزی و شهرداری اخذ گرددزمین در گذشته بصورت اراضی بزرگ پارچه بوده که زیر کشت سبزی ، صیفی جات و محصولات زراعی بوده که به مرور زمان به اراضی کوچک تر تفکیک گردیده بنابر این درحال حاضر از لحاظ کاربری کشاورزی چندان صرفه و بازدهی اقتصادی ندارد و فقط زمین در آینده با رعایت ضوابط و مقررات شهرداری جنبه اقتصادی ازلحاظ مسکونی را پیدا خواهد کرد از شواهد زمین مشخص است مدت قریب 10 سال است که کشت و زرعی روی زمین صورت نپذیرفته است مختصات جغرافیائی زمین utm:39sx:269517 y:3857044 در تاریخ کارشناسی 1400/1/17 بمبلغ 590/000/000 ریال ارزیابی شده است. چنانچه پس از این تحریر این گزارش مدارک ، مستندات و اطلاعات متکی به اسناد قابل قبول دیگری که در نتیجه حاصله موثر واقع شود مسئولیت ناشی از هرگونه اقرار یا ادعای جعل یا مخدوش بودن یا نابرابری تصاویر و مدارک ابرازی با نسخ اصلی و انکار و تردید به اقرار ، دلایل ارائه شده متوجه ابراز کننده میباشد .

لذا این اجراء بتاریخ 1400/3/26 ساعت 8/30 تا 9 صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکور با هماهنگی واحد مزایده قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید. متقاضیان برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720 یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست 10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایند. مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.26 ساعت 8.30 صبح