زمین کشاورزی واقع در اراضی باغ تخت ، جنب شهرک صدرا

2500000000

توضیحات

شماره پرونده:
9609988898300040
شماره آگهی:
140012460000257192
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام حقوقي شوراي حل اختلاف ني ريز
تاریخ صدور:
1400/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

باسمه تعالی

آگهی مزایده نوبت دوم

اجرای احکام شورای حل اختلاف در نظر دارد برای نوبت دوم یک قطعه زمین کشاورزی مشاع متعلق به محکوم علیه پرونده کلاسه 9900554 اجراییه ( مرحوم احمد فخاری ) با قیمت پایه به مبلغ دو میلیارد و پانصد هزار ریال به فروش برساند زمین مذکور 500 سهم مشاع از جمله 38686 سهم از عرصه و اعیان یک قطعه زمین کشاورزی واقع در اراضی باغ تخت ، جنب شهرک صدرا دارای سند مالکیت تک برگ به شماره چاپی 488472 تحت پلاک ثبتی شماره 6004/2شماره ثبت 19267 می باشد و ملک مذکور فاقد نقشه تفکیکی و بصورت مشاع می باشد مزایده راس ساعت 30/10 صبح یک شنبه مورخ 1400/11/10 در اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف انجام وبه فرد یا افرادی که بالاترین قیمت خریداری نمایند به فروش می رسد متقاضیان می توانند ظرف سه روز قبل از انجام مزایده به شورای حل اختلاف مراجعه تا نسبت به بازدید زمین اقدام گردد ضمنا برنده مزایده می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی را در همان روز به حساب سپرده شورای حل اختلاف واریز ومابقی راظرف مدت یک ماه پرداخت نماید در غیر اینصورت مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

حسین غضنفر نژاد

قاضی اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف نی ریز

شرایط مزایده : 1- مبلغ مزایده از مبلغ پایه شروع می شود و به متقاضی که بالاترین قیمت خریداری نماید فروخته می شود

اطلاعات بیشتر

مهلت

ساعت 30/10 صبح یک شنبه مورخ 1400/11/10