زمین کشاورزی با کاربری زراعی با سهم آب از چاه عمومی به مساحت 4060 متر مربع فاقد کشت واقع در نجم آباد مزرعه شمس

4060000

توضیحات

شماره پرونده:
9909982668300352
شماره آگهی:
140001460000154488
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني شهرستان نظرآباد
تاریخ صدور:
1400/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

در پرونده اجرایی به شماره 0000659 با موضوع اجرای رای تنصیف ملکی با مشخصات ذيل توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و بشرح زیر به مزایده گذاشته میشود:

ملک مورد مزایده عبارت است از :یک قطعه زمین کشاورزی با کاربری زراعی از پلاک ثبتی 48 اصلی نجم آباد مزرعه شمس با مساحت 4060 متر مربع فاقد کشت. سهم آب از چاه عمومی. فاقد بنا و دیوار . هر متر مربع 1.000.000 ریال و جمعا 4.060.000.000 ریال معادل چهارصدو شش میلیون تومان برآورد می گردد.

ملک فوق با قيمت پايه بشرح فوق از طريق اجراي احكام مدني در مورخ 1400.11.11 ساعت 11 در محل دفتر شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان نظرآباد به فروش خواهد رسيد. اشخاصي كه مايل به شركت در مزايده مي باشند،مي توانند5 روز قبل از روز معين مزايده اموالي را كه آگهي گرديده ملاحظه نمايند.مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي فروخته خواهد شد.

برنده مزايده بايد 10 درصد بها را في المجلس و الباقي را ظرف مهلت حد اكثر يك ماه پرداخت نمايد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.11.11 ساعت 11