زمین مسکونی

354375000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709982163600894
شماره آگهی:
140068460000067620
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1400/03/01
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

(( آگهي مزايده اموال غير منقول -نوبت اول ))

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 9902463/ج2 مبني بر فروش ملك مشاعي به شماره پلاك ثبتي116/9287 واقع در تهران خيابان سعادت آباد بلوار دريا خيابان مطهري كوچه گل آذين پلاك 1 و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين (اسداله كاوسي – بتول منصوري منفرد – فاطمه منصوري منفرد – فاطمه دوست – محمدحسن كاوسي – محسن منصوري منفرد – رحيم سعيدي – فربد فلاحي – ثريا فلاحي – زهره قويدل تقوي – اسماعيل فلاحي – مسعود فلاحي – الهام خلعت بري – گلشن فلاحي – حميرا فلاحي – فريده يزدان جو – محسن بابازاده حبشي – مريم عطائي – علي حميدي نويد – مهدي كاوسي – سيدمحمدجواد محمدي – رقيه منصوري منفرد – زهرا زلفي گل – شايان فلاحي ) و پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده اصحاب پروند است؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

پرونده اجرايي كلاسه9902463 مبني ارزيابي ملك شماره پلاك ثبتي116/9287 واقع در تهران خيابان سعادت آباد بلوار دريا خيابان مطهري كوچه گل آذين پلاك 1 با معرفي خواهان به محل ملك مراجعه نموده ولي ساكنين ملك مذكور مانع از بازديد از داخل ملك شدند و لذا بر اساس نماي بيروني و موقعيت ملك گزارش به استحضار مي‌رسد. الف)وضعيت ثبتي مطابق تصوير سند ارائه شده و تصوير پاسخ استلام بازداشتي صورت گرفته مضبوط در پرونده عبارتست از ششدانگ يك قطعه زمين قطعه سي و چهار تفكيكي به مساحت 262/60دسي مترمربع به شماره 9287فرعي از116 اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك3205 فرعي از اصلي مذكور با حدود مندرج در سند واقع در اراضي فرحزاد شميران با حفظ حقوق رعايا بخش يازده تهران كه ذيل صفحه 228 دفتر635/2 به ثبت رسيده است. ب)اعياني ساختمان مذكور در زميني به مساحت262/60 متر مربع مطابق سند بصورت شمالي و داراي پروانه ساختمان شماره70/10/15-19023 و پايان كار ساختمان 203670/9/14مبني بر دو طبقه همكف و زيرزمين در 4 واحد مسكوني احداث شده ميباشد ملك قديمي با قدمت حدود 27ساله داراي اسكلت فلزي و داراي آب برق گاز و تلفن نما سنگ مي باشد.(تصوير پيوست) ج)نظريه كارشناس با توجه به موقعيت ملك و با عنايت به كليه جهات موثره در موضوع و با فرض نداشتن منع قانوني از لحاظ نقل و انتقال و با توجه به عدم همكاري متصرفين جهت بازديد از داخل ملك و بر اساس موقعيت و اسناد و مدارك تهيه شده از شهرداري و مضبوط در پرونده ارزش ملك با پلاك ثبتي116/9287 بميزان 354/375/000/000 ريال(سيصد و پنجاه و چهار ميليارد و سيصد و هفتاد و پنج ميليون ريال ) برآورد و تعيين ميگردد.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1400/03/12ساعت 10/30 الي 11 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري ترجيحا (شعبه كيائي نژاد با كد 210 و طي فيش چهار نسخه اي با شناسه واريز 14002867577 ) واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/3/12 ساعت10/30