زمین مسکونی روستای فتح آباد تویسرکان

580000000

توضیحات

شماره پرونده:
9309985475801693
شماره آگهی:
140028460000015618
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان تويسركان
تاریخ صدور:
1400/02/20
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزايده

حسب تقاضای دادستان محترم در پرونده کلاسه 9901466 اجرای احکام کیفری دادسرای تویسرکان مبنی بر مزایده اموال غیر منقول متعلق به محمدرضا قلخانباز فرزند عباس كه عبارتنداز شش دانگ عرصه یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 67/584 متر مربع که در حال حاضر بصورت مخروبه و خالی از سکنه میباشد واقع درتویسرکان روستای فتح آباد کوچه مسجد به شماره پلاک ثبتی 91 فرعی از 40 اصلی بخش پنج تویسرکان ميباشد كه توسط كارشناس رسمي دادگستري ارزش کل ملک 580000000 (پانصد و هشتاد میلیون ریال) ارزيابي گرديده است،در روز دوشنبه مورخ 1400/03/17رأس ساعت 10 صبح در محل اجراي احكام كيفري تويسركان به مزايده گذاشته ميشود.مزايده از مبلغ كارشناسي شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي از سوي شركت كنندگان در مزايده واگذار ميگردد،لذا كساني كه تمايل به شركت در مزايده را دارند ميتوانند 5 روز قبل از شروع مزايده،با هماهنگي اين اجرا از مال توقيفي بازديد و در وقت مقرر جهت شركت در مزايده در اين اجرا حاضر شوند.ضمنا” ده درصد از كل قيمت پيشنهادي نقدا” في المجلس و مابقي ظرف يكماه از تاريخ برگزاري مزايده اخذ خواهد شد%

مدیر اجراي احكام كيفري دادسراي تويسركان-محمدتقی قلخانباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.17