زمین مسکونی حکمت آباد

20000000000

توضیحات

9509988311900135

140050460000129350
اجراي احكام شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/10/15

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت  اول

درخصوص پرونده اجرائی کلاسه 980339صادره از شعبه نوزدهم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه له بانک تجارت وعلیه  محمد جواد دریا  تبار  وغیره محکوم به پرداخت مبلغ 2102997303ریال بابت اصل بدهی وسایر موارد مندرج در اجراییه 950135

در حق خواهان  بانک تجارت  ونیم عشر دولتی 105149865ریال

واحد اجرای احکام مدنی شعبه دوم کرمانشاه در نظر دارد مال غیر منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 137قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.

مال موردمزایده : شش دانگ  زمین  مسکونی  شمالی  فاقد اعیانی به آدرس کرمانشاه ، خیابان حکمت آباد کوچه5 

مشخصات ثبتی ملک : پلاک ثبتی فرعی 491از  63از 6از 143اصلی  واقع در  بخش  یک حومه کرمانشاه  بشماره  ثبت  51670

مشخصات ملک :1-زمین مسکونی  شمالی  فاقد اعیانی  با مساحت  حدوداً 234متر  مربع  طبق سند ثبتی  2- حدود اربعه  شمالاً  به طول 10/30متر  به پلاک فرعی    جنوباً به طول  09.20و شرقا  شطول  24.00متر  به کوچه 10متری و غربا  به طول  24.00متر به پلاک  فرعی

که با در نظر گرفتن جمیع جهات ارزش کل ششدانگ توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری به تاریخ1400/08/28 بمبلغ20000000000 ریال ( (  دو میلیارد  تومان  ))قیمت گذاری شده ومزایده آن برای روز شنبه مورخ1400/11/16 ساعت 11:30صبح تعیین گردیده است،طالبین وخریداران می توانندپنج روز قبل از موعد مزایده به این اجراواقع در چهارراه بسیج بلوار بنت الهدا دادگستری کل کرمانشاه طبقه همکف اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی مراجعه تاترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود  (( شرکت کننده در مزاید ه 10درصد مبلغ کارشناسی را باید قبل از برگزاری مزایده پرداخت کند وفیش آنرا تحویل اجرابدهد تا بتواند در مزایده شرکت کند ))

هرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد وباقیمانده آن را حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند،درصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.

پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود .ضمناًهزینه نقل وانتقال برعهده خریدار می باشد

مدیر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی کرمانشاه : مهدی سهرابی

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز شنبه مورخ1400/11/16 ساعت 11:30صبح