زمین مزروعی به مساحت 18730متر مربع واقع در یافت ابادبلوار الغدیرجنوبی جنب پارک کمال الملک – بعد از پمپ گاز

155000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920002428219
شماره آگهی:
140068460000528611
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران
تاریخ صدور:
1400/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

بموجب پرونده کلاسه 0001155ج و دادنامه صادره از شعبه200دادگاه عمومی تهران خواهان حسین زندیه علیه هاجر عمادی 2-علی رضا حسینی یافت ابادی 3-علی رحیم دایر بر دستور فروش به پلاک ثبتی2815 فرعی از2 اصلی مفروز و مجزا شده از از پلاک 1454 فرعی از اصلی واقع دربخش12تهران و به شرح دادنامه شماره1400683900008246180 مورخه1400/06/17از شعبه فوق الذکر پلاک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت 09/00الی 9/30صبح مورخه1400/11/17 درمحل اجرای احکام مدنی شعبه200دادگاه حقوقی تهران ازقیمت پایه مزایده155/000/000/000ریال نظریه کارشناس شروع میشود وبه هرشخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت راپیشنهاد نماید فروخته خواهدشد.ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده به آدرس – تهران –میدان الغدیر بالاتر از پمپ گاز بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است: و ملک مورد نظر عبارتست ششدانگ یک قطعه زمین مزورعی به مساحت 18730 متر مربع به پلاک ثبتی2815 فرعی از شاره 2 اصلی مفروز ومجزی شده از 1454 بخش 12 و حدود اربعه شمالا بطول 88 متر به نهر عمومی به قطعه زمین شماره 272 شرقابطول 170 متر مرز مشترک به قطعه زمین 274 جنوبا بطول 96به سمت قطعات 267و274و268 می باشدو از سمت غرب 178 متر و40 سانتی متر به قطعه دوم همین تفکیکی اصلی خط ودوم بطول 50به خیابان سی متری جدید الاحداث مورد تفکیک وطبق اخرین نقشه طرح تفضیلی ملاک عمل چحفه باغات واراضی مزروعی قرارداشته و شرقا با حریم فشار قوی و غربا با 35 متری طرح اجرای بلوار الغدیر برخورد دارد.وملک مورد نظر واقع در نظر واقع در یافت ابادبلوار الغدیرجنوبی جنب پارک کمال الملک – بعد از پمپ گاز ودارای مختصات جغرافیایی528304 و3943761 میباشد .واز ضلع غرب به پارک کمال الملک و بلوار الغدیر واز ضلع شمال جنوب به شرق به اراضی مزروعی محدود میگردد. وضلع غربی ان مجاور با حریم برق فشار قوی میباشد .و با عنایت به مواردفوق الذکر ومشاهدات و بررسی میدانی کاربری ملک و مجاورات ودکل فشار قوی و با عنایت به حقوق مکتسبه و متصوره فرضیه مشتمل بر حق ریشه و حقوق زارعانه و نداشتن هر گونه منعی و اوضاع و احوال روز بدون لحاظ هرگونه دیون و بدهی احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی و ادارات و سازمانهای دولتی و خصوصی ودر صورت نداشتن معارض و منع قانونی در نقل و انتقالات ارزش متعارف روز ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 18730متر مربع جهت مزایده برابر مبلغ 155/000/000/000 ریال تعیین و پیشنهاد میگردد. واعلام می گردد که ازطریق مزایده به فروش می رسد.

دادورز شعبه 200دادگاه عمومی حقوقی تهران – درخشانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

از ساعت 09/00الی 9/30صبح مورخه1400/11/17