زمین مزروعی به مساحت یک میلیون و صدوشصت هزارو ششصدو نودو یک متر

30000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140091920003721504
شماره آگهی:
140191460000537887
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بهارستان
تاریخ صدور:
1401/10/13
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

 آگهی مزایده

در خصوص پرونده 0100417 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهارستان محکوم علیه آقای جعفر شهبازی فرد محکوم است به اقدام برابراجراییه درحق محکوم له آقای صمد باهوش که اقدام به اخذ دستور فروش اموال توقیفی نموده وتوسط کارشناس منتخب دادگاه ارزیابی گردیده است که قرار مزایده اموال ذیل به تاریخ 1401/11/02 روز یکشنبه ساعت 9 الی 9:30 درمحل مزایده به نشانی نسیم شهر میدان هفت تیر دادگستری شهرستان بهارستان دفتراجرای احکام مدنی برگزارمی گرددعلیهذا افرادی که مایل به شرکت درمزایده می باشند می توانند درتاریخ فوق الذکر مراجعه وفرد یاافرادی که بالاترین قیمت راپیشنهاد دهند به عنوان برنده مزایده شناخته خواهند شد:

پلاک ثبتی ملک اصلی طبق اسناد ابرازی:عرصه و اعیان زمین مزروعی (وضعیت خاص طلق) به شماره 95 فرعی از 148 اصلی قطعه 6 تفکیکی بخش ندارد و حوزه ثبت ملک رباط کریم استان تهران به مساحت یک میلیون و صدوشصت هزارو ششصدو نودو یک متر مربع میباشد که آقای جعفر شهبازی فرد دارای دو هزار سهم مشاع از یک میلیون و صد و شصت هزارو یک مترمربع میباشد.

در نهایت ارزش مجموع دو هزار سهم آقای جعفر شهبازی فرد متری 15/000/000 ریال معادل یک میلیون و پانصدهزار تومان و کل ارزش سهم نامبرده به مبلغ30/000/000/000ریال معادل سه میلیارد تومان کارشناسی و تعیین شده است.

ماده129قانون اجرای احکام مدنی: ده درصد پیشنهادی نقدا ازبرنده مزایده أخذ ونامبرده مکلف است ظرف یکماه ازتاریخ مزایده باقیمانده ثمن مورد معامله رابه صندوق دولت تودیع نماید درغیراینصورت ده درصد وصول شده به نفع صندوق دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد متقاضیان میتوانند پنج روزقبل ازموعد مزایده به این اجراء مراجعه نمایند تاترتیب بازدید آنان ازمحل مزایده داده شود./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/02