زمین مزروعی آبی به متراز 6هزار مترمربع واقع در پلاک 110قطعه9بخش 7فارس موسوم به دهنو سادات رستم

2400000000

توضیحات

شماره پرونده:
140012920000524819
شماره آگهی:
140012460000256933
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني شهرستان رستم
تاریخ صدور:
1400/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

( آگهی مزایده نوبت اول اموال غیرمنقول

حسب پرونده اجرایی کلاسه 0000182به موجب حکم صادره از شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب رستم محکوم علیه حسن خلیلی فرزند لهراسب ملزم است به پرداخت مبلغ 10.000.000.000 تومان بابت مهریه در حق محکوم له هما خلیلی و مبلغ 500.500.000 تومان بابت نیم عشر اجرایی در حق دولت با توجه به اینکه اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شده ودر مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست خواهان به منظور استیفاء محکوم به و هزینه اجرایی متعلق به نامبرده اموالی از سوی این اجرا طبق نظریه /کارشناس رسمی دادگستری جهت پرداخت محکوم به به شرح زیر ارزیابی شده و مقرر است از ساعت10 الی 11 صبح مورخ 18/11/1400 در محل دفتر اجرای احکام حقوقی رستم با حضور نماینده محترم دادستان با قیمت پایه کارشناسی به فروش میرسد. هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند در مزایده شرکت نماید و ارایه دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده شناخته می شود. مزایده بانظریه کارشناس بعنوان قیمت پایه شروع میشود مامور اجرا میتواند 10درصد وجه مزایده را فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک تضمینی از خریدار اخذ والباقی را ظرف مدت یکماه از وی وصول کند و پس از انجام مزایده مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد درصورتیکه درمهلت مقرر خریدار بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس ازکسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد در صورت وصول اعتراض از ناحیه طرفین ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به خریدار تحویل نخواهدشد. ضمنا متقاضیان به شرکت در مزایده میتوانند در مدت پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند.مشخصات اموال توقیفی و قیمت پایه کارشناسی به تفکیک به شرح ذیل میباشد.

1.یک قطعه زمین مزروعی آبی واقع در پلاک 110قطعه9بخش 7فارس موسوم به دهنو سادات رستم با حدود و اربعه مفروز در طبیعت شمالا به باقیمانده ورثه لهراسب و جنوبا به زمین صادق احسانی غربا به جاده بین مزارع شرقا به زمین محمد بازیار محدود می گردد.که زمین مورد نظر به متراز 6هزار مترمربع می باشد. که دارای دو کشت زراعی در سال میباشد .وقیمت هر متر مربع به ارزش چهل هزار تومان جمعا دویست وچهل میلیون تومان می باشد ./.

اطلاعات بیشتر

مهلت

10 الی 11 صبح مورخ 1400/11/18