زمین محصور با بنای احداثی به مساحت 174/74 متر

5700000000

توضیحات

شماره پرونده:
9609982612600335
شماره آگهی:
140191460000551456
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني بخش صفادشت
تاریخ صدور:
1401/10/19
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده ( نوبت اول)

در پرونده کلاسه فوق اجرا ، داود محمدی سارخانلو محکوم است به پرداخت مبلغ 310 عدد سکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته در حق محکوم له راضیه بهمنی و پرداخت هزینه دادرسی و هزینه های اجرایی در حق دولت که با عنایت به توقیف اموال محکوم علیه پس از طی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناسی قیمت اموال توقیفی جمعا به ارزش 5/700/000/000 ریال معادل پانصد و هفتاد میلیون تومان برآورده شده و سپس مقرر گردید در روز چهارشنبه تاریخ 1401/11/05 از ساعت 9 الی 10 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه صفادشت واقع در بلوار اصلی صفادشت ضلع شمالی میدان نبی اکرم (ص) . اموال توقیفی از طریق مزایده بفروش برسد . لذا طالبین می توانند پنج روز زودتر از تاریخ مزایده با اطلاع و هماهنگی این اجرا از اموال توقیفی بازدید نموده و در صورت تمایل از تاریخ یاد شده با در دست داشتن کارت ملی و کارت عابر بانک در مراسم مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته شده و 10% کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس از طریق دستگاه کارتخوان موجود در دادگاه از خریدار اخذ و الباقی پس از گذشت یک هفته و عدم وصول هر گونه اعتراض از خریدار اخذ و کلیه اموال به وی تحویل خواهد شد . اموال توقیفی غیر منقول به شرح ذیل می باشد:

عرصه و اعیان زمین محصور با بنای احداثی با وضعیت طلق به شماره 211 فرعی از 15 اصلی قطعه 38 تفکیکی مفروز و مجزی شده از 159 فرعی از اصلی مذکور حوزه ثبتی ملارد به مساحت 174/74 متر مربع شمالا: دیواریست به طول 22/52 متر به خ شرقا : در سه قسمت که قسمت دوم ان شمالی است اول دیواریست به طول 3/35 متر به خ دوم دیواریست به طول 2/01 متر به خ سوم دیواریست به طول 7/53 متر به خ جنوبا : دیوار به دیوار به طول 24/16 متر به قطعه 39 تفکیکی غربا : دیواریست به طول 7/53 متر به خ که سند مالکیت در تاریخ 94/9/16 بنام داود محمدی سارخانلو صادر شده است . واقع در صفادشت روستای ارغش اباد کوچه بهار 8 پلاک 37 یا 27 قدیم دارای بنای در هم کف با روکار سیمانی با زیر بنای حدود 92 متر مربع و باکن به مساحت 20 متر مربع بصورت یک سالن و سرویس بهداشتی ، کف موزاییک ، سقف بتنی ، قسمت اعظم گچ و خاک دیوار و سقف بر اثر نفوذ رطوبت از بام اسیب دیده و یا تخریب شده است . دارای زیر زمین 48 متر متر مربع و دارای کنتور گاز ، دو کنتور اب و دو کنتور برق داخل بافت روستا که با عنایت به موارد فوق بافت روستایی مساحت عرصه و زیر بنای احداثی ، وضع بنا و فارغ از مالکیت و بدون منظور نمودن هرگونه بدهی و تعهد مالی احتمالی ملک مورد و در فرض عدم هرگونه محدودیت و مانع برای انتقال ملک و جمیع جهات موثر در قضیه قیمت پایه جهت مزایده شش دانگ پلاک ثبتی 15/211 به مساحت 174/74 متر مربع که با عنایت به مراتب فوق به مبلغ 5/700/000/000 ریال معادل پانصد و هفتاد میلیون تومان برآورد و اعلام میگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/05