زمین زراعی به مساحت19686 واقع در شهرری – روستای اندرمان – خیابان امامزاده ابوالحسنی دارای گلخانه ای چهار دهانه با مساحت حدود 1500 مترمربع بدون کشت و استخر ذخیره آب و یک ساختمان پیش ساخته و دو واحد کانکس نگهبانی

59500000000

توضیحات

ر

9909980242500511

140091460000623051
شعبه سوم اجراي احكام مدني شهرستان شهر ري

1400/10/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

در اجرای مفاد پرونده اجرایی کلاسه 0000538/ج/3 موضوع نیابت شماره 140068990031138182 مورخ 09/06/1400 صادر از اجرای احکام مدنی مجتمع شهید باهنر تهران دایر بر محکومیت آقای کاظم محمودی به پرداخت مبلغ 5/196/978/767ریال بابت محکوم به در حق آقای احمد احمدی دستجردی و مبلغ 254/634/416 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف اموال غیرمنقول از محکوم علیه شامل حقوق استیجاری ناشی از قرارداد اجاره شماره 528766 مورخ 98/6/2 از موقوفه شیخ محمد اندرمانی که در اجاره آقایان علیرضا والی و کاظم محمودی رواسجان می باشد که شامل یک قطعه زمین زراعی به مساحت 19686 متر مربع می باشد که قدرالسهم آقای کاظم محمودی رواسجان به مقدار 9000 متر مربع مشاعی که توسط کارشناس رسمی دادگستری آقای یاور شرفی به شرح اعلامی ارزیابی شده است : محل وقوع ملک به نشانی : شهرری – روستای اندرمان – خیابان امامزاده ابوالحسنی مراجعه و بر اساس نامه اداره اوقاف و خیریه و توضیح کارگر محکوم علیه بعنوان نماینده ایشان و محکوم له کل ملک 19686 بوده و 9000 متر مربع ازآن در اجاره محکوم علیه آقای کاظم محمودی رواسجان می باشد . به هنگام بازدید از ملک ، یک چهارچوب گلخانه چهار دهانه با مساحت حدود 1500 مترمربع و بدون پوشش و بدون کشت موجود بود . همچنین دو واحد کانکس نگهبانی با ابعاد 3 در 6 و بک واحد ساختمان پیش ساخته با مساحت حدود 60 مترمربع و سرویس بهداشتی کنار آن و یک واحد استخر ذخیره آب با مساحت حدود 35 مترمربع در ملک موجود بودند . پیرامون ملک و بخشی از داخل آن جمعاً به مساحت حدود 4000 متر مربع پوشیده از درختان ودرختچه های زینتی بوده که بنا بر اظهارات کارگر محکوم علیه و محکوم له چون ملک تحت بهره برداری بعنوان تولید گیاهان زینتی بوده فلذا درختانی که بموقع به فروش نرسیده در جای خود باقیمانده و تبدیل به درختان چند ساله شده اند . در بخش کوچکی از قسمت جنوبی ملک درختان و درختچه های زینتی موجود در گلدان مستقر بودند. بخشی در حدود 1000 متر مربع بصورت شخم مشاهده گردید . بنابراظهارات در اسفند ماه سال 1396 چهارچوب گلخانه احداث و بخاطر بارش برف ، پوششش پلاستیکی آن تخریب و از همان موقع تاکنون بدون پوشش و به حالت زمان بازدید باقیمانده است . محکوم له اظهار داشتند که با محکوم علیه همکاری تجاری داشته و بخاطر عدم وصول بموقع چک مجبور به دادخواست توقیف اموال نموده و خواهان انتقال حقوق استیجاری ملک می باشند . با عنایت به مراتب فوق و بررسی های میدانی و فنی صورت گرفته در پاسخ به قرار کارشناسی صادره به استحضار می رساند ، با توجه به توپوگرافی زمین ، نوع کاربری ، موقعیت جغرافیایی ، مساحت ، اوقافی بودن و قیمت عرف منطقه و در نظر گرفتن سایر عوامل فنی موثر در قضیه ،  ارزش کلیه حقوق مکتسبه مستاجر اعم از اعیان ، ریشه ، نسق، حقوق زراعی و غیره جمعاً مبلغ 5/950/000/000 تومان ( پنج میلیارد و نهصدو پنجاه میلیون تومان ) تعیین واعلام می گردد . مزایده ملک فوق الذکر در تاریخ 25/11/1400روزدوشنبه راس ساعت 11 صبح برگزار می گردد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت واگذار می گردد . اشخاص مایل به شرکت در مزایده بایستی در زمان شرکت در مزایده 10درصد قیمت پایه را طی یک فقره چک تضمین شده در وجه اجرای احکام مدنی یا در وجه حساب سپرده دادگستری شهرری به شماره حساب 2171299031001 تمرکز و وه سپرده نزد بانک ملی و کارت شناسایی ملی معتبر بیاورند ( شرط حضور در جلسه مزایده برای خریداران ) در صورتیکه اشخاص تمایل بازدید از ملک را داشته باشند می توانند تا 5 روز قبل از تاریخ مزایده با کارت شناسایی معتبر به محل اجرا مراجعه و با هماهنگی اجرا اقدام به بازدید از ملک نمایند ، پس از انجام مزایده بایستی برنده مزایده ظرف یکماه از تاریخ انجام مزایده ( تاریخ فوق ) نسبت به پرداخت الباقی قیمت تعیین شده در مزایده را به حساب سپرده دادگستری شهرری پرداخت نمایند. واریز به حساب سپرده و ارائه قبض پرداختی به واحد اجرای احکام مدنی دادگستری شهرری می باشد . ضمناً انجام مزایده حضوری بوده و طبق قانون اجرای احکام مدنی در امور اموال غیرمنقول برگزار می گردد که با حضور نماینده دادستان بوده و اعتراض به مزایده توسط طرفین پرونده تا یک هفته از تاریخ مزایده قابل پذیرش توسط اجرا خواهد بود . انتقال مورد مزایده توسط اجرای احکام مدنی به برنده مزایده صورت می پذیرد.

علی سمایی- مدیر اجرای احکام مدنی 3 دادگستری شهرری

اطلاعات بیشتر

مهلت

25/11/1400 ساعت 11 صبح