زمین زراعی اسد آباد

1270000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909988120100070
شماره آگهی:
140028460000013829
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اسدآباد
تاریخ صدور:
1400/02/16
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

در پرونده کلاسه 9900578 اجرايي محکوم عليه اقاي کاظم سايوند فرزند قربانعلي محکوم به پرداخت الباقی مجموعا مبلغ 2/736/000/000ريال بابت اصل خواسته و حق الزحمه کارشناس هزينه دادرسي و حق الوکاله درحق محکوم له گرديده است لذا با توجه به اينکه محکوم عليه نسبت به برائت ذمه خويش اقدامي نکرده اند اين اجرا به درخواست محکوم له اقدام به توقيف اموال محکوم عليه بشرح ذيل الذکر نموده ، در تاريخ 1400/03/05 راس ساعت 10 صبح اقدام به عمليات مزايده جهت تاديه محکوم به مي نمايد. مهذا کساني که تمايل به شرکت در مزايده را دارند مي توانند در مدت 5 روز قبل از مزايده اموال مشروحه ذيل را ملاحظه نمايند. ضمنا مزايده در اجراي احکام مدني دادگستري اسداباد برگزار مي گردد. اموال توقيفي شامل : ملك مورد ارزيابي شش دانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين مزروعي آبي تحت پلاك ثبتي 7فرعي از 39 اصلي تحت مالکيت اقاي کاظم سايوند مال توقيف مورد نظر واقع در روستاي موسي اباد به مساحت 42390 مترمربع و با حدود اربعه مندرج در سند ثبتي شماره 537758 است كه از طريق يك حلقه چاه عميق اشتراكي ، آبياري مي گردد . ملك مذكور مجهز به سيستم آبياري باراني بوده وفاقد اعياني مي باشد . نظريه كارشناسي : 1 با توجه به وضعيت وموقعيت جغرافيايي ملك فوق الذكر شرايط موجود نوع بهره برداري وضعيت راههاي دسترسي و ساير عوامل موثر در امر ارزيابي وعرف محلي موجود ارزش عرصه و اعيان ملك موضوع پرونده مبلغ 1/270/000/000 (يك ميليارد ودويست و هفتاد ميليون ) تومان برآورد وتعيين مي گردد 2 محدوديت مالك رهني شماره 55202 مورخ27/08/1397 دفترخانه اسناد رسمي شماره 3 اسدآباد كه بنفع بانك كشاورزي به مبلغ 969/000/000 ريال تامورخ 1399/11/29 ( به مدت 10سال ثبت شده است حسب نامه ثبت اسناد ) که ارزش عرصه و اعيان ملک نامبرده به ميزان مبلغ 1/270/000/000 ريال توسط کارشناسان قيمت گذاري شده است بديهي است برنده مزايده کسي است که بيشترين قيمت را پيشنهاد نمايد. مي بايست ده درصد را في المجلس و مابقي را ظرف مدت يک ماه از تاريخ مزايده تاديه نمايد. (ضمناً در صورتي که برنده مزايده در موعد مقرربقيه بهاي اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گ

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.05 ساعت 10 صبح