زمین زاعی بخش سامن

6001967

توضیحات

شماره پرونده:
9209988512301787
شماره آگهی:
140028460000018622
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام كيفري بخش سامن
تاریخ صدور:
1400/02/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزايده اموال غير منقول نوبت دوم

بموجب نيابت شماره 961215 مورخه 99/4/4صادره ازاجراي احکام کيفري ملاير ؛موضوع پرونده اجرايي کلاسه 980366/ک -دستور ضبط وجه الوثاقه به ميزان هشت ميليارد و هتاد و دو ميليون و پانصد و پنج هزار ريال از محل وثيقه ملک شماره 29/34 بخش 3 ملاير روستاي حسين آبادناظم موردثبت 3179 دفتر21 صفحه 29 وثيقه گذار بنام عبدالمحمد علي محمدي فرزند ولي محمد صادر شده است ، لذا از ساعت10 تا 11 صبح روز چهارشنبه مورخه 1400/03/26در محل اجرای احکام کيفري سامن جلسه مزايده به منظور فروش ملک برگزار مي شود؛مزايده از قيمت پايه کارشناسی000ر600ر196ر7 ريال شروع می شود و به هر شخص که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد.کساني که مايل به شرکت در مزايده هستند مي توانند وفق مقررات از مال مزبور ديدن نمايند.%الف227

رئيس شعبه اجراي احکام کيفري دادگاه عمومي بخش سامن ـ محمد رحيمي

مشخصات مال مورد مزايده: ششدانگ يک قطعه زمين مزروعي به مساحت ده هزار و نهصد و هشتاد و سه متر مربع پلاک 29 فرعي از 34 اصلي واقع در بخس 3 قريه جيجان که حسب نظريه کارشناسي موجود در پرونده داري يک حلقه چاه عميق برقي است . زمين فاقد کشت و آيش مي باشد.

رونوشت: پاسگاه حسين آبادناظم جهت الصاق آگهي در محل ملک

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.26 ساعت 10 صبح