زمین زارعی به میزان 16/6667 هکتار با چاه عمیق ومجهز به الکترو پمپ واقع در روستای راهنویه بخش سیدان شهرستان مرودشت

1969105800

توضیحات

9009982140500225

140012460000274573
شعبه اجراي احكام دادگاه انقلاب شهرستان مرودشت

1400/11/16

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت  دوم

به موجب پرونده اجرایی کلاسه  0000243 شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب مرودشت به نیابت از شعبه اول اجرای احکام مدنی ناحیه 6 تهران ( خارک )  محکوم علیهما اقای محمود رضا اخوت فرد و اقای حسن باقری راد  محکوم است به مبلغ  622/500/0000 ریال در حق محکوم له ،شعبه اول اجرای احکام مدنی ناحیه 6 تهران  ، که در همین راستا  یک قطعه زمین زارعتی به میزان 16/6667 هکتار  از محکوم علیهما  توقیف گردیده است لذا این مرحله دوم  مزایده می باشد لهذا املاک مذکور در مورخه 1400/12/08 از ساعت 10 صبح الی 12 ظهر در محل اجرای احکام انقلاب مرودشت از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد ، مزایده از مبلغ کارشناسی شده شروع و شخص و اشخاصی برنده مزایده شناخته خواهند شد که بالاترین مبلغ را پیشنهاد و ده درصد را نقدا فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهای مال را ظرف مهلت 30 روز از زمان مزایده پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت ما بقی بهای مال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد .آگهی نوبت  دوم می باشد و طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده از محل دیدن نمایند./

نظریه کارشناس..  یک قطعه زمین مزروعی  دارای سند  به شماره 60696 تحت پلاک ثبتی  شماره 16 فرعی از 154 اصلی  قطعه 2 بخش 5 فارس  واقع در اراضی مزروعی  روستای راهنویه  بخش  سیدان  شهرستان مرودشت  به میزان 16/6667 هکتار  با  چاه عمیق ومجهز به  الکترو پمپ می باشد

 

نتیجه : ارزش شش دانک ملک شامل عرصه و اعیان با توجه به موقعیت مکانی – اساس نرخ عادله روز برابر با 1/969/105/800 تومان  ارزیابی شده است

 

آدرس ملک : مرودشت  بخش  سیدان زمین مزروعی روستای راهنویه  جاده اسفالته به سمت ارسنجان  است .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/12/08