زمین دیم به مقدار 70682مترمربع معادل 7/06هکتار و منزل مسکونی واقع در روستای باندر علیاء منصوری

140000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709988380400707
شماره آگهی:
140050460000134536
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني بخش حميل
تاریخ صدور:
1400/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزاید عمومی

به موجب دادنامه شماره 9809978380400113مورخ1398/02/30شعبه اول دادگاه عمومی بخش حمیل درخصوص دادخواست خانم فهیمه بالایی فرزند علی به طرفیت 1- ایمان بالایی 2- خسرو بالایی 3- پریزاد بالایی 4- رنگینه بالایی 5- عطیه بالایی 6- آسیه بالایی بخواسته تقسیم ماترک که حکم به فروش ماترک مرحوم علی بالایی صادر گردیده وتقسیم بهای آن بین وراث به نسبت سهم که توسط کارشناس ارزیابی گردیده شامل اراضی دیم به مقدار 70682مترمربع معادل 7/06هکتار واقع در روستای باندر علیاء منصوری قیمت پایه اراضی دیم هرمتر مربع 3000 تومان و ارزش کل اراضی به مساحت 70682 مترمربع به مبلغ 212/046/000 تومان می باشد و یکباب منزل مسکونی (مخروبه) در روستای موصوف به مساحت 280 متر مربع و قیمت عرصه آن به ارزش14/000/000تومان تعیین وبرآورد گردیده است وجلسه مزایده آن برای مورخ 1400/11/24ساعت 9/30الی 10/30 صبح مستقردر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی حمیل تعیین گردیده است لذا کسانی که تمایل به شرکت در مزایده دارند می توانند ده روزقبل از اجرای مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدیداز ملک موصوف داده شود وهرکس که بالاترین قیمت اعلام نماید برنده مزایده شناخته می شود وباید فی المجلس ده در صد قیمت پیشنهادی را پرداخت ومابقی ظرف حداکثر یک ماه به حساب سپرده دادگستری پرداخت نماید./

مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش حمیل

محسن رضائی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/24ساعت 9/30الی 10/30 صبح