زمین دیم به مساحت 110670 مترمربع با كاربري باغ

3393880000

توضیحات

شماره پرونده:
9009982160400809
شماره آگهی:
140028460000114483
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ملاير
تاریخ صدور:
1400/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده و فروش اموال غير منقول(فروش 2 دانگ از 6 دانگ )

نوبت . اول

به موجب نيابت 140068990004840946 و دادنامه 9109972160400361 صادر شده در پرونده کلاسه 9900812 شعبه 39 دادگاه عمومي تهران موضوع پرونده اجرايي کلاسه 0000676 اين اجرا ، محکوم عليه آقاي حسين تسبيحي محکومند به پرداخت مبلغ 1/904/544/083 تومان به عنوان محکوم به و خسارت تاخير و هزينه دادرسي در حق محکوم لها آقاي معزالدين صفاپور و مبلغ 95/227/204 تومان هزينه اجرايي در حق دولت که با توجه به اين اجرائيه به محکوم عليه ابلاغ شده و در مهلت مقرر قانوني نسبت به اجراي حکم اقدامي ننموده بنا به درخواست محکوم لها به منظور استيفاء محکوم به و هزينه اجرايي اموال محکوم عليه از اموال غير منقول بشرح ذيل متعلق به محکوم عليه از سوي اين اجرا توقيف و توسط کارشناس رسمي / خبره دادگستري به شرح زير توصيف و ارزيابي شده و مقرر است از ساعت 10 الي 11 مورخ 00/11/23 درمحل اجراي احکام شعبه 2 حقوقي ملاير از طريق مزايده به فروش برسد مزايده با قيمت کارشناسي 339/388/000 تومان شروع مي شود و به هر شخص حقيقي و يا حقوقي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چک بانکي تضميني از خريدار اخذ و مابقي ظرف مدت يک ماه از خريدار وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور دستور تمليک از سوي دادگاه مربوط ، مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد، در صورتي که خريدار در مهلت يک ماه مقرر بقيه وجه مزايده را پرداخت ننمايد، سپرده وي پس از کسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد. در صورت ايصال اعتراض از ناحيه اشخاص ذينفع ظرف يک هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه ، مورد مزايده به خريدار تحويل نخواهد شد. ضمنا متقاضيان به شرکت در مزايده مي توانند در مدت پنج روز قبل از مزايده با هماهنگي اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند ضمنا کساني حق شرکت در مزايده را خواهند داشت که ده درصد مبلغ مزايده را طي چک تضميني قبل از شروع مزايده به اين اجرا تحويل نمايند در غير اين صورت حق شرکت در مزايده را نخواهند داشت

مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر کارشناس به اين شرح است.

بر اساس شماره نامه 140085626006004262 مورخ 1400/5/24 از حوزه ثبت ملك ملاير به شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ملاير با موضوع بازداشت دايم پلاك ثبتي شماره 1077 فرعي از 2065 اصلي بخش 01 به مساحت 110670 مترمربع به مالكيت آقاي حسين تسبيحي كه مالك دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان داراي سند مالكيت اصلي با شماره چاپي 129523 مي باشد و در معيت محكوم له آقاي معزالدين صفاپور به محل اقامت محكوم عليه آقاي حسين تسبيحي مراجعه نمودم كه آقاي حسين تسبيحي و همسر ايشان خانم زينت حسن پور (ف محسن) يك قطعه زمين ديم با حدود اربعه شمالا محمد خداياري غربا مرتع و جنوبا حد روستاي ميوا با دو نقطه مختصات utm (301294 3789116) و (3789034 301350) بصورت ديم و بدون حق آبه معرفي نمود

بدليل اينكه طبق جدول استعلام املاك حسين تسبيحي از حوزه ثبت ملك ملاير قطعه مورد بازداشت ذكر شده به شماره اصلي 2065 فرعي 1077 به مساحت 110670 مترمربع با كاربري باغ ذكر شده است فلذا محكوم له بيان نمود كه حتما ملك مورد بازداشت بايستي داراي حق آبه و باغي باشد و براي اينجانب قطعه باغي با مختصات utm (3789371 301493) كه محل چاه آقاي حسين تسبيحي بوده است معرفي نمودند كه با ملك تحت معرفي محكوم عليه متفاوت مي باشد و ملك معرفي محكوم له در منطقه داويجان با توجه به شرايط بازديد از قبيل عرصه چاه تحت شرب و درختان و كيفيت خاك آن بازديد گرديد.

نظريه كارشناسي:

با توجه به بررسي هاي كارشناسي اسناد و مدارك پيوستي و استماع اظهارات قيد شده؛نظريه كارشناسي و پاسخ به دستورات قضايي تقديم ميگردد:

ملك معرفي شده از جانب محكوم له آقاي معزالدين صفاپور به مساحت 110670 مترمربع با توجه به عرصه آن

با عنايت به بررسيهاي به عمل آمده و شرايط و وضعيت موجود،موقعيت جغرافيايي،نوع بهره برداري،وضعيت راه دسترسي و ساير امكانات ،استعلامات انجام شده از ساكنين محلي، با توجه به معاملات متعارف اخير در منطقه و در مجموع جميع اوضاع موثر، ارزش ريالي و اقتصادي عرصه زمين زراعي مورد نظر كه معرفي شده از جانب محكوم له آقاي معزالدين صفاپور به مساحت 110670 مترمربع براي هر متر مربع 92/000 تومان ؛ و براي 110670 مترمربع به ارزش 10/181/640/000 (ده ميليارد و يكصد و هشتاد و يك ميليون و ششصد و چهل هزار) تومان و براي دو دانگ آن به مبلغ به مبلغ 3/393/880/000 (سه ميليارد و سيصد و نود و سه هزار و هشتصد و هشتاد هزار) تومان برآورد مي گردد. ضمنا نظريه کارشناس آب به شرح ذيل مي باشد :

در خصوص چاه مورد مناقشه با شماره اشتراك 701057 در اداره منابع آب شهرستان ملاير و همچنين بازديد از محل و تحقيقات محلي از طرفين پرونده و تني‌چند از كشاورزان و مطلعين در محل مذكور واقع در روستاي داويجان؛ گزارش كارشناسي خود را به شرح ذيل تقديم حضورتان مي‌نماييم: تحقيقات ميداني: – آقاي حسين تسبيحي(خوانده)، اظهار داشت كه اين چاه مربوط به بنده و آقاي اكبر بختياري داويجاني، محمد ابراهيم بختياري داويجاني و خانم بدري بختياري مي‌باشد و اينجانب 10 ساعت در دور 15 روزه از آب چاه سهم دارم. – آقاي معزالدين صفاپور (خواهان) و مطلعين محلي از جمله احدي از شوراي محترم اسلامي روستا، متفقاً اظهار داشتند كه سهم آب مربوط به آقاي حسين تسبيحي از ديگر شركاء چاه موصوف بيشتر بوده و با توجه به فوت ديگر شركاء، در حال حاضر كلاً در اختيار ايشان مي‌باشد. – مطلعين اظهار داشتند كه قبلاً سه نفر بنام‌هاي محمود زارع، علي‌رحم بختياري و حميد عبدلي به ترتيب 4، 6 و 5 ساعت از آب چاه را در دور 12 روزه از آقاي حسين تسبيحي و مرحوم اكبر بختياري داويجاني بصورت قولنامه‌ي عادي خريداري نموده اند و مابقي آب چاه در اختيار آقاي حسين تسبيحي مي‌باشد. نتايج بررسي پرونده‌هاي موجود در دادگاه و اداره‌ي منابع آب شهرستان ملاير: – بر اساس نامه‌ي شماره 301/20974/00/29 مورخ 02/09/1400 اداره منابع آب شهرستان ملاير در پاسخ به استعلام آن شعبه محترم، قيد گرديده است كه ” سند مربوط به آقاي حسين تسبيحي جزء اسناد مربوط به چاه مجاز موضوع كد كلاسه 701057 مي باشد. اما اين مديريت از ميزان مساحت اراضي آبي و ديم قيد شده در سند اطلاعي نداشته و صلاحيت اظهارنظر در اين مورد را ندارد. ليكن در صورت نياز مي بايست اين موضوع از اداره جهاد كشاورزي شهرستان استعلام گردد” . – در نامه‎‌ي شماره 8009 مورخ 06/09/1400 مديريت محترم جهاد كشاورزي شهرستان ملاير، اعلام گرديده كه زمين‌هاي پلاك 1077 فرعي از 2065 متعلق به آقاي حسين تسبيحي بوده و در جدول استعلامي از حوزه ثبت ملك ملاير زمين مذكور به صورت باغ و به مساحت 110670 متر مربع ذكر شده است، همچنين اراضي فوق‌الذكر بصورت آبي و تحت شرب چاه با شماره كلاسه 701057 مي‌باشد. – درآخرين پروانه بهره‌برداري چاه موصوف، به شماره 301/101/9810192 مورخ 17/09/1398 مشخصات چاه مذكور به شرح ذيل عنوان شده است: نام مشترك: اكبر بختياري داويجاني فرزند محمد ابراهيم اسامي شركاء: محمد ابراهيم بختياري داويجاني، حسين تسبيحي و بدري بختياري مشخات جغرافيايي چاه: 3789358 =Y و 301514 =X عمق چاه: 73 متر ، قطر لوله جدار: 12 اينچ و قطر لوله آبده: 6 اينچ ، ساعت كاركرد: 2600 ساعت درسال حداكثر ميزان بهره‌برداري: 35 ليتر در ثانيه مساحت كل اراضي: 53/4 هكتار نتيجه‌گيري: با توجه به مراتب فوق و با عنايت به مراجعه، مطالعه پرونده موجود در دادگاه و اداره منابع آب، مشاهده، تحقيق از مطلعين، استماع اظهارات طرفين و با در نظرگرفتن جوانب فني و تخصصي موضوع كارشناسي، نتيجه گزارش خود را به شرح ذيل به استحضار حضرتعالي مي‌رسانم: بر اساس آخرين پروانه‌ي بهره برداري چاه مورد مناقشه، ميزان آبدهي مجاز چاه به ازاي 53/4 هكتار از اراضي تحت پوشش آن، 35 ليتر در ثانيه تعيين شده است لذا سهم آب باغ مربوط به آقاي حسين تسبيحي به مساحت 110670 متر مربع، 25/7 ليتر در ثانيه با كاركرد ساليانه 2600 ساعت در سال برآورد مي‌گردد. به عبارت ديگر سهم آب تعيين شده براي هر هكتار از اراضي تحت پوشش چاه مذكور، 0/66 ليتر در ثانيه مي‌باشد. – توضيح: با توجه به آب‌هاي فروخته شده توسط آقاي حسين تسبيحي، چنين استنباط مي‌گردد كه دور مرسوم آبياري از آب اين چاه 12 روزه است.

اطلاعات بیشتر

مهلت

ساعت 10 الي 11 مورخ 00/11/23