زمین با کاربری کشاورزی به مساحت 3000متر مربع موسوم به اراضی مفت اباد واقع در خیابان اردیبهشت روبروی موتور اب اسفرنجان

10500000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709983721100574
شماره آگهی:
140009460000263173
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي(حقوقي)دادگستري شهرستان گلپايگان
تاریخ صدور:
1400/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده

بدینوسیله در اجرای مواد 138و137قانون اجرای احکام مدنی موضوع پرونده کلاسه 9900310مطروحه در شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گلپایگان جهت اجرای حکم شماره 9709973721100574مورخه 2/3/1398صادره از سوی شعبه اول خانواده دادگستری گلپایگان موضوع تقاضای فروش سه هزار متر مربع پلاک ثبتی 4572/1واقع در بخش یک ثبت گلپایگان موسوم به اراضی مفت اباد بنشانی خیابان اردیبهشت روبروی موتور اب اسفرنجان سهم الارث پدری محکوم علیه بیزن موگوئی که در حق محکوم له مریم داوودوندی توقیف که طبق نظر کارشناسی پلاک با توجه به موقعیت زمین و جاده دسترسی و نوع کاربری کشاورزی از قرار هر متر مربع 3/500/000ریال و جمعا بمبلغ 10/500/000/000ریال ارزیابی شده که مبلغ مزایده ازقیمت مذکورشروع وتاریخ مزایده روز سه شنبه مورخه 1400/11/12از ساعت8:30شروع ومحل مزایده دفتراجرای احکام مدنی دادگستری گلپایگان و حضوری میباشد شرکت کنندگان میتوانند 5روز قبل از مزایده از مورد مزایده دیدن و در مزایده شرکت نمایند مزایده به کسی تعلق خواهد گرفت که بالاترین قیمت را پیشنهاد و میبایست 10% بها را فی المجلس ومابقی را ظرف یک ماه پرداخت نمایند در صورت عدم پرداخت مبلغ ده درصد بنفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شدو کلیه متقاضیان خرید میبایست یک روز قبل از شروع مزایده نسبت به تهیه برگ ضمانت نامه از بانک قوامین اقدام نمایند

شناسه واریز ir110100004061012907670593

ضمنا یک نسخه از مزایده در تابلوی اعلانات نصب شد

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری گلپایگان حبیبی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/12از ساعت8:30