زمین با کاربری مسکونی مساحت 189/21متر مربع واقع در مرودشت بلوار چمران خیابان شهید ولی نوری

90000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809987281600857
شماره آگهی:
140012460000257305
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شعبه اول دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان مرودشت
تاریخ صدور:
1400/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

در پرونده اجرائی کلاسه 9900141اجرائی الف ج محکوم علیه جعفر کرمی شیرازی فرزند کرمعلی محکوم است به پرداخت 1/800/000/000ریال بابت اصل محکوم به و مبلغ63/021/300ریال بابت هزینه دادرسی به انضمام خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 1398/07/18لغایت اجرای حکم در حق محکوم له ایمان خورشیدی فرزند حجت اله و مبلغ 90/000/000ریال بابت نیم عشر در حق دولت محکوم له جهت وصول مطالبات خود مبادرت به توقیف4/9دانگ یک قطعه زمین مسکونی فاقد اعیانی تحت پلاک ثبتی 100/7586به مساحت 189/21متر مربع واقع در مرودشت بلوار چمران خیابان شهید ولی نوری نموده که حسب نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ششدانگ پلاک به مبلغ 9/460/000/000ریال ارزیابی گردیده است. ضمنا موازی 1/1دانگ از ششدانگ پلاک فوق در پرونده کلاسه 961431شعبه اول اجرای احکام مدنی شیراز بابت مطالبات محکوم له امیر حسین هاشمی فشارکی از طریق مزایده به وی در قبال مطالبات واگذار گردیده است بنابراین موازی 4.9دانگ از ششدانگ پلاک فوق به صورت مشاعی در این پرونده توقیف و به ارزش 7/725/666/666ریال به میزان محکوم به هردو پرونده از طریق مزایده حضوری در روز سه شنبه مورخه 1400/11/12از ساعت 9/30صبح لغایت 10.30با حضور و نظارت نماینده دادستانی در محل اجرای احکام مدنی مرودشت بفروش خواهد رسید اشخاصی که بالاترین قیمت را در روز پیشنهاد نمایند برنده وخریدار می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز و اصل فیش را تحویل این اجرا نمایند و مابقی حداکثر یک ماه بعد وصول خواهد شد ضمنا پس از فروش ملک با توجه به اینکه ملک در پرونده کلاسه 970725اجرای الف ج اولویت توقیف دارد بدوا محکوم به پرونده کلاسه 970725 به مبلغ 1/106/923/828ریال محکوم به و مبلغ 12/500/000ریال نیم عشر دولت تسویه میگردد طالبین میتوانند با هماهنگی این اجرا ظرف مدت 5روز قبل از شروع مزایده از ملک بازدید نمایند

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مرودشت

سیروس محمدپور

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/12از ساعت 9/30صبح