زمین با کاربری مسکونی به مساحت 1280 متر مربع واقع در شاهين شهر- بلوار صياد شيرازي – سمت غرب بلوار (روبروي خانه هاي چوبي)

16000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920001441875
شماره آگهی:
140009460000262789
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شاهين شهر
تاریخ صدور:
1400/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده مال غیر منقول (نوبت اول)

بسمه تعالی. در پرونده نیابتی به کلاسه 0001335 اجرایی شعبه اجرای احکام حقوقی دادگستری شاهین شهر محکوم علیه آقای بابک مظفری فرزند منوچهر محکوم به پرداخت مبلغ 20/000/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 35/000/000 ریال بابت دستمزد کارشناسی (جمعاً مبلغ 20/035/000/000 ریال) در حق محکوم له آقای غلامحسین کریمی فرزند محمد و مبلغ 1/000/000/000 ریال بابت حق الاجرای دولتی در حق صندوق دولت شده است که در جهت وصول مطالبات اقدام به توقیف اموال بدهکار شامل پلاک ثبتی 15314 فرعی از 301 اصلی بخش 16 ثبت اصفهان شده است که حسب استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک به شماره 140085602035006089 مورخ 1400/07/01 میزان شش دانگ از پلاک فوق در مالکیت رسمی محکوم علیه بوده و طی نامه 140009990022449856 مورخ 1400/06/29 این شعبه به نفع محکوم له توقیف شده است طبق نظریه شماره 1400220509449341 مورخ 1400/10/06 کارشناس دادگستری به محل ملك متنازع فيه به نشاني شاهين شهر- بلوار صياد شيرازي – سمت غرب بلوار (روبروي خانه هاي چوبي) مراجعه و پس از استماع سخنان محكوم له و مطالعه مدارك ابرازي و تحقيقات محلي و پس از بررسي هاي بعمل آمده در سامانه الكترونيكي شهرداري شاهين شهر (esup) و اخذ استعلام از شهرداري شاهين شهر، گزارش ذيل را تقديم مي داريم: 1- قرار كارشناسي: 1-1- تعيين محلي كه مال غير منقول در آنجا واقع است. 1-2- تعيين وصف مال غير منقول با ذكر مشخصات ملك و مالك و اين كه ملك مشاع است يا مفروز و اشخاص ديگر نسبت به آن حقي دارند يا نه و اگر حقي دارند چه نوع حقي است و منافع ملك به كسي واگذار شده است يا خير؟ 1-3- تعيين حدود ملك و مجاورين آن. 1-4- ارزيابي پلاك توقيفي 2- در اين گزارش از مدارك ذيل استفاده شده است: 2-1- گزارش كارشناس نقشه برداري منضم به گزارش كارشناس محترم بدوي (پيوست يك) 2-2- تصوير سند مالكيت پلاك ثبتي 15314-301 (پيوست 2) 2-3- كروكي محل و نقشه شهرسازي محل كه از سامانه الكترونيكي شهرداري شاهين شهر استخراج شده است (پيوست 3) 2-4- لايحه بدون امضاء و بدون تاريخ محكوم عليه كه از طريق شبكه واتساپ واصل گرديد(پيوست4) 2-5- پاسخ شهرداري شاهين شهر به استعلام بعمل آمده توسط هيأت كارشناسان (پيوست 5) 3- توصيف ملك: ملك مورد نظر يك پلاك زمين بدون ساخت و ساز مي باشد كه مختصات utm چهارگوشه زمين در گزارش كارشناس محترم نقشه برداري قيد گرديده و مساحت زمين طبق سند 1280 متر مربع و مساحت زمين پس از رعايت عقب نشيني معادل 1181 متر مربع مي باشد. از سمت شمال به طول 24 متر به پلاك، از سمت شرق به طول 43.5 متر به كنار حريم قنات حسين آباد، از سمت جنوب به طول 40 متر به گذر و از سمت غرب به طول 40 متر به پلاك منتهي مي گردد. كاربري پلاك موصوف طبق اطلاعات موجود در سيستم يكپارچه شهرداري شاهين شهر مسكوني و داراي كد نوسازي 0-0-1-20-632-4-1 مي باشد. 4- استعلام از شهرداري شاهين شهر: شهرداري شاهين شهر در پاسخ به استعلام به عمل آمده در خصوص مجاورت پلاك مورد نظر با حريم قنات و امكان صدور پروانه ساختماني روي ملك مورد نظر، به موجب نامه شماره ص-1400-16167 مورخ 04-10-1400 چنين نوشت: در خصوص مسير قنات و حرائم آن مي بايست از سازمان آب منطقه اي شهرستان استعلام گردد. در خصوص مجوز احداث بنا مطابق طرح تفصيلي مصوب سال 1394، پلاك در محدوده تأمين خدمات واقع گرديده و در حال حاضر صدور پروانه ساختمان امكانپذير نمي باشد. 5- مشخصات سند: شماره دفترچه مالكيت 893799 شماره فرعي 14314 از 301 اصلي شماره ثبت 20948 صفحه 292 دفتر 155 بخش 16 شاهين شهر مالك بابك مظفري، مالك شش دانگ مي باشد. 6- ارزيابي ملك : 6-1- علي رغم اطلاع رساني قبلي ،محكوم عليه در جلسه قرار كارشناسي حاضر نگرديد و فقط از طريق شبكه اجتماعي واتساپ دو برگ لايحه بدون امضاء خطاب به هيات كارشناسي ارسال نمود. 6-2- جانمائي ملك با توجه به مختصات ارائه شده از سوي كارشناس نقشه برداري و تطبيق آن با اطلاعات مستخرج شده از سامانه الكترونيكي شهرداري شاهين شهر مشخص شده است. 6-3- وفق مندرجات صفحه سوم سند پلاك مورد نظر از سمت شرق به كنار حريم قنات منتهي مي گردد. 6-4- طبق استعلام بعمل آمده از شهرداري شاهين شهر در حال حاضر صدور پروانه ساختماني امكانپذير نمي باشد. 6-5- با توجه به موارد پيش گفته و پس از بررسي موقعيت محل ،مساحت ملك و مساحت باقيمانده پس از عقب نشيني و مسيرهاي دسترسي ارزش شش دانگ ملك مورد نظر بدون احتساب هر گونه بدهي به شهرداري يا موسسات مالي و يا رهني يا بازداشتي به تاريخ مباشرت به كارشناسي معادل 16/000/000/000 ريال (به حروف شانزده ميليارد ريال ) ارزيابي و اعلام مي گردد. و نظریه ارزیابی مصون از ایراد و اعتراض بوده و وضعیت ملک در اجرای ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی بررسی شده که طبق گزارش مورخ 1400/07/07 مامور اعزامی به محل ملک در تصرف قطعه زمینی مقابل جاده گاز ( صیاد شیرازی) می باشد که حدود آن باید توسط کارشناس مشخص گردد. در اجرای ماده 51 قانون فوق الذکر با توجه به میزان طلب محکوم له و احتساب حق الاجرا و هزینه های اجرایی شامل دستمزد کارشناسی (مجموعاً معادل مبلغ 21/035/000/000 ریال) و عدم پوشش مطالبات، میزان شش دانگ مالکیت محکوم علیه در روز دوشنبه مورخ 1400/11/11 ساعت 09:30 صبح در دادگستری شاهین شهر طبقه همکف واحد اجرای احکام از طریق مزایده با قیمت پایه 16/000/000/000 ریال در معرض فروش گذاشته می شود. مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به خریداری که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته می شود شرکت کنندگان مزایده باید 10 درصد مبلغ پایه مزایده را به حساب سپرده دادگستری به شماره 110100004061012907670593 نزد بانک ملی شاهین شهر واریز نماید و پس از برگزاری مزایده شخص برنده 10 درصد مبلغ نهایی را به حساب سپرده دادگستری به شماره 110100004061012907670593 نزد بانک ملی شاهین شهر واریز نماید و مابقی را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت کند و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید‌می‌گردد. متقاضیان خرید می‌تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است به این شعبه مراجعه و با معرفی این اجرا ملک موضوع آگهی را ملاحظه نمایند. محکوم‌له می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید. آگهی مزایده از طریق سایت روزنامه رسمی کشور به نشانی www.rrk.ir و یا سامانه آگهی الکترونیک قضائی www.agahi.adliran.ir منتشر گردیده و همچنین در قسمت اجرا و محل فروش الصاق مي شود و در دسترس عموم می باشد.ع/.

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شاهین شهر – علی اکبر اسکندری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/11 ساعت 09:30 صبح